Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Toekomst)

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde

g) de periode van de anti-christ

 

Nieuw 14/01/2001 Ė totaal herschreven 11/02/2010

Zoek op deze website

 

    De eerste versie van dit artikel schreef ik in januari 2001, en moest het bijwerken na 11 september 2001, naar aanleiding van de gruwelijke terreur tegen World Trade Center en Pentagon. Toch bleef er een stukje onvrede over dit artikel. Dat heeft te maken met de omstandigheden en gebeurtenissen, zoals beschreven in de laatste helft van het Bijbelboek Openbaring. Daar is sprake van twee wereldmachten, nl. het Ďbeestí en ĎBabyloní. Dat heeft mij steeds geÔntrigeerd, en ik kon die twee niet met elkaar rijmen. De macht, aangeduid met ĎBabyloní verschijnt in twee gedaanten, nl. een vrouw (een hoer) die het Ďbeestí berijdt, en dus bestuurt, en een Ďgrote stadí. Beide beelden delen hetzelfde lot: ze gaan ten onder. De hoer wordt gehaat door het Ďbeestí en de Ďtien koningení, zij wordt gedood en met vuur verbrand, haar vlees wordt gegeten, en de stad wordt verwoest.

ďEn de vrouw, die gij zaagt, is de grote stad, die het koningschap heeft over de koningen der aardeĒ (Openb. 17:18).

Vrouw en stad zijn identiek, en vertegenwoordigen de afgoderij en de commercie.

    Er zijn dus twee machten, die elkaar de wereldheerschappij betwisten: aan de ene kant ĎBabyloní, aan de andere kant het Ďbeestí. Kunnen we die twee machten nu al identificeren? Met de voorzichtigheid, die we altijd in acht moeten nemen als het over profetie gaat, is mijn antwoord: ja, dat kan. Waarom moeten we voorzichtig zijn? Omdat God zelf zich het recht voorbehoudt, om de geschiedenis zo te sturen, als Hij dat wil. Als wij ergens al een rechte lijn zien, maakt God soms een voor ons onbegrijpelijk grote omweg.

 

Babylon

 

    In het artikel over de achtergrond van de klimaathysterie is een voorzichtig antwoord op deze vraag gegeven. De Verenigde Naties worden beheerst door het New Age-denken en de Gaia-religie. Deze instelling wil dat dit de wereldreligie wordt die alle andere in zich opneemt. Wie zich niet voegt in dit esoterische gebeuren, zal de gevolgen daarvan duidelijk ondervinden. Al Gore heeft gezegd dat de Ďfundamentalistischeí christenen de ergste vijand zijn en daarom hard moeten worden aangepakt als zij zich niet schikken. Ook is daar duidelijk gezegd dat de Gaia-religie ertoe moet leiden dat de ergste gebeurtenis in de geschiedenis, die als een grote ramp wordt beschouwd, nl. de Babylonische spraakverwarring en het uiteenvallen van de wereldeenheid, wordt teruggedraaid. Het gaat om het herstel van Babylon! De wereld moet verenigd worden, hoe dan ook. Een gemeenschappelijke religie is dan nodig. Maar deze religie is niet geÔnspireerd door de God van de Bijbel, maar door de god van deze eeuw, nl. Lucifer, in de Bijbel satan, duivel, genoemd. Hij wordt in de New Age, onder inspiratie van Alice Bailey, de vader van de waarheid, de bevrijding en de verlichting genoemd.

    Maar het eindigt niet bij religie. Het Gaia-denken, dat door middel van het zgn. klimaatprobleem aan de wereld wordt opgelegd, is gedrenkt in machtshonger. Wat velen niet weten is, dat in Kopenhagen in november 2009 een verdrag had moeten worden getekend, waarbij de regeringen verregaande bevoegdheden overdragen aan een wereldregering, die het hele financiŽle en economische leven zal gaan reguleren, die de bevoegdheid krijgt om belastingen op te leggen en met sancties tegen overtredende landen op te treden. Gelukkig is deze conferentie mislukt door onderling wantrouwen en onzekerheid over de juistheid van de wetenschappelijke onderbouwing, maar het gevaar blijft, als wij niet uiterst alert zijn en onze volksvertegenwoordigers opporren om in te grijpen.

    Hier zien we dus de combinatie van religie en financiŽn/economie, in de Bijbel profetisch voorgesteld als een hoer (prototype van alle afgoderij) en een stad (prototype van de commercie en de verhandelbaarheid van alles, tot lichamen en zielen van mensen, toe). Denk bij dit laatste aan de prostitutie, die door onze regering is vrijgegeven, maar die een trieste slavernij is van vrouwen en meisjes, alleen dienende tot het spekken van de zakken van onderwereldsyndicaten.

    Vrijwel onbekend is verder, dat de VN de wereld hebben opgedeeld in 10 economische blokken of gebieden, waarin een VN-vertegenwoordiger in de toekomst een grote vinger in de financieel/economische pap zal moeten hebben.

    Dus, samenvattend, er is een door de VN geleide en gestuwde ontwikkeling naar een eenheidsgodsdienst, de Gaia-verering, waarvoor de huidige klimaathysterie een handig aanknopingspunt biedt. En de wereld is in principe verdeeld in 10 economische blokken.

    Maar hoe zit het nu met dat Ďbeestí? Zijn er dan twee wereldmachten in de laatste dagen? Ik denk dat dit inderdaad het geval is. De eerste hebben we nu behandeld, volgt nu dan de andere macht.

 

De anti-christ

 

    Vroeger dacht ik, dat er in de laatste dagen maar ťťn macht was, nl. de antichrist, het Ďbeestí. Veel is er geschreven over hoe de ontwikkeling in het westen daarheen scheen te gaan, waarbij het Ďherstelde Romeinse rijkí de antichrist zou zijn, en dan ook de enige macht die nog overgebleven was. Zo stelden ook veel Christelijke toekomstschrijvers het voor, o.a. Hal Lindsey. Maar in mijn overwegingen klopte er iets niet, er miste voor mijn besef iets heel belangrijks. In het afgelopen jaar heb ik dingen gehoord en gezien, die mij op een beter spoor brachten.

    Op Internet (Youtube) liep ik Ďtoevalligí op tegen een gewezen Palestijnse terrorist, Walid Shoebat, die in een IsraŽlische gevangenis heeft gezeten, maar zich bekeerd heeft tot Jezus Christus. In Amerika sprak hij een publiek van Amerikaanse Ďevangelicalsí toe. Hij zei, samengevat: Jullie zijn ezels en sukkels, jullie praten maar over de eindtijd en zo, en lezen boeken van Tim LaHaye en anderen, en jullie denken: ďHa, nu weten we hoe het in elkaar steektĒ. Maar jullie weten niets! Toen begon hij te vertellen over de islamitische verwachting van de 7e imam (anderen, zoals de Iraanse president Ahmadinejad, spreken van de 12e imam), de zgn. ĎMahdií. Deze wordt met groot ongeduld verwacht door de sjiÔeten, die er een hele profetie omheen hebben. Maar ook de soennieten hebben deze verwachting, al is die onder hen niet zo levendig uitgewerkt. Hij zal de ultieme wereldredder zijn, die geluk, welvaart en heerschappij van de islam over allen zal brengen.

    Iran is het sjiÔtische bolwerk bij uitstek, en Ahmadinejad ziet zichzelf als degene die de komst van de Mahdi zal beleven. Hij gelooft, met vele anderen, dat er een vernietigende oorlog aan zijn verschijning zal vooraf gaan. M.i. is dat een goede verklaring voor Ahmadinejadís haast om een kernbom te produceren. Hij neemt dat volstrekt ernstig. Toen hij burgemeester van Teheran was, heeft hij een extra perron in het spoorwegstation laten aanleggen en een speciale trein gereserveerd, die Ė als het zover is Ė de Mahdi moet gaan ophalen uit de plek waar hij volgens sjiÔtische traditie verschijnt. Maar er zijn Turkse islamieten die menen dat hij in Oost-Turkije zal verschijnen.

    Shoebat legde punt voor punt uit, eerst hoe alle namen voor Allah in de Koran ook in de Bijbel voorkomen; maar daar worden ze gebruikt om satan aan te duiden. Zie je, zei hij, in de Islam is alles van het Christelijk geloof precies omgedraaid. Daarna vertelde hij over de Mahdi, die in alles de schaduwfiguur is van de bijbelse antichrist.

    De Amerikaanse schrijver Joel Richardson, die in eerste instantie door Shoebat is geÔnspireerd, heeft een grondige studie van het onderwerp gemaakt en geeft in zijn boek ĎThe Islamic Antichristí een zeer volledige bespreking van alle aspecten van deze Mahdi, deze islamitische messias. Hij toont zijn volkomen tegenbeeld aan van de echte Messias, de terugkerende Christus. Deze islamitische Mahdi = de bijbelse antichrist, zijn maatje Isa is niet de bijbelse Jezus, zoals wij overal horen verkondigen, maar volgens de Joden Esau, de broer van Jakob, wiens volk een zeer negatieve rol heeft gespeeld bij de verwoesting van Jeruzalem en de ballingschap van de JudeeŽrs (lees het Bijbelboek Obadja!), en volgens Richardson is hij de valse profeet uit Openbaring 13. Dan is er nog een derde figuur, meestal de ĎDajjalí genoemd, een persoon met ťťn oog, of blind aan ťťn oog, daarover is geen overeenstemming. Deze ĎDajjalí neemt het op tegen de Mahdi en zijn Isa, krijgt veel aanhang onder Joden en vrouwen (beide groepen onintelligente personen in de islamitische traditie), maar verliest de strijd jammerlijk, waarop de islamitische wereldheerschappij aanbreekt. Waarschijnlijk is deze ĎDajjalí de islamitische karikatuur van de terugkerende Christus. De uitslag van de strijd zal volgens de Bijbel geheel anders zijn!! Dan volgt hier een tabel, die overeenkomsten en verschillen aantoont tussen Mahdi en antichrist, Isa en valse profeet, en Dajjal en Christus.

 

Onderwerp De Bijbel De Islam
Antichrist Antichrist: ongeŽvenaarde politieke, militaire en religieuze leider, die optreedt in de laatste dagen Mahdi: ongeŽvenaarde politieke, militaire en religieuze leider, die optreedt in de laatste dagen
Antichrist De Antichrist zal 'de tijden veranderen' (DaniŽl 7:25) Mahdi zal zeker de zaterdag en de zondag als vrije dagen afschaffen en de vrijdag instellen, bovendien zal hij in plaats van de christelijke, de islamitische jaartelling invoeren (zoals in alle islamitische landen)
Antichrist AC zal opkomen na een periode van grote verwarring en veel lijden en zal een periode van schijnbare vrede en welvaart inluiden M zal optreden na periode van strijd en rampen, zal gerechtigheid op aarde brengen en tirannie en onderdrukking doen ophouden
Antichrist AC zal zichzelf in de Joodse tempel zetten, als zetel van autoriteit M zal het islamitische kalifaat instellen vanuit Jeruzalem
Antichrist AC rijdt op een wit paard (Openbaring 5) M rijdt op een wit paard. Moslimgeleerden zeggen zelf, dat dit gegeven ontleend is aan Openb. 6:2; zij interpreteren de figuur op het witte paard als de Messias (Mahdi), wat ook veel orthodoxe theologen doen.
Antichrist AC sluit zevenjarig verbond met IsraŽl, en verbreekt dat na 3Ĺ jaar, 42 maanden, 1260 dagen M sluit zevenjarig verbond via een Leviet (wat, naar 'goede' islamitische traditie halverwege, na 3Ĺ jaar wordt verbroken)
Antichrist De geest van de AC ontkent de drie-eenheid, de vleeswording en het plaatsvervangend sterven van Jezus aan het kruis De Islam ontkent in leer en leven de unieke en centrale leerstukken van het Christendom, nl. de drie-eenheid, de vleeswording en het plaatsvervangend sterven van Jezus aan het kruis
Valse profeet De valse profeet is een tweede belangrijke figuur in de laatste dagen, die de antichrist ondersteunt De islamitische Jezus (Isa, door Joodse rabbijnen geÔdentificeerd als Esau, de broer van Jakob) is een tweede belangrijke figuur in de laatste dagen, die de Mahdi ondersteunt
Valse profeet De valse profeet wordt in essentie omschreven als een draak in lamskleren (horens als het Lam, spreekt als de draak) De islamitische Jezus (Isa) draagt de naam van Hem die de wereld kent als 'Het lam van God, Jezus Christus'. Maar de islamitische Jezus komt om allen te vermoorden die zich niet aan de Mahdi onderwerpen.
Valse profeet VP zal veel tekenen verrichten om zoveel mogelijk mensen te verleiden om de Antichrist te volgen  
Mahdi   Van M wordt gezegd dat hij weer en gewassen kan beheersen. Zijn gelaat zal stralen. We kunnen ook aannemen dat de islamitische Jezus verondersteld wordt zijn kracht van Allah te krijgen, dat hij ook wonderen zal doen (zoals de echte Jezus in zijn leven op aarde) 
Beiden Antichrist en valse profeet hebben samen een machtig leger dat grote schade aan de aarde toebrengt in een poging om elke natie te onderwerpen en de wereld te beheersen Mahdi en islamitische Jezus hebben samen een machtig leger dat grote schade aan de aarde toebrengt in een poging om elke natie te onderwerpen en de wereld te beheersen
Beiden Antichrist en valse profeet stellen een nieuwe wereldorde in Mahdi en de islamitische Jezus stellen een nieuwe wereldorde in
Beiden Antichrist en valse profeet voeren nieuwe wetten in voor de hele aarde (DaniŽl 7:25) Mahdi en islamitische Jezus voeren de islamitische wet (sharia) in voor de hele aarde
Beiden Antichrist en valse profeet zijn beiden sterke religieuze leiders die een universele wereldreligie zullen trachten te installeren Mahdi en islamitische Jezus zullen de Islam als de enige gedulde religie op aarde installeren
Beiden Antichrist en valse profeet zullen iedereen doden die zich niet aan hun wereldreligie onderwerpt Mahdi en islamitische Jezus zullen iedereen doden die zich niet onderwerpt aan de Islam
Beiden AC en VP gebruiken onthoofding als het primaire middel voor de executie van non-conformisten (Openb. 20:4) M en IJ gebruiken de islamitische praktijk van onthoofding voor de executie van onwilligen
Beiden AC en VP hebben een speciale agenda om zoveel mogelijk Joden te vermoorden M en IJ zullen zoveel mogelijk Joden vermoorden totdat slechts enkele zich nog achter een boom of een steen verbergen
Beiden AC en VP zullen Jeruzalem aanvallen en veroveren (Zacharia 14:2) M en IJ zullen Jeruzalem aanvallen en heroveren
Jezus Jezus, de Joodse Messias, keert terug om de Joden in IsraŽl te verdedigen tegen een enorme coalitie van naties, geleid door AC en VP, en om glorieus te overwinnen (Zach. 14:3,4 / Openb. 19:19-21) De Dajjal, in de Islam de antichrist, die blind is aan ťťn oog, krijgt een grote Joodse aanhang; hij zal beweren Jezus Christus te zijn, en tegen M en IJ strijden (en jammerlijk verliezen en ten onder gaan)
Misleiding, verleiding De belangrijkste waarschuwing van Jezus en Paulus is ons te waarschuwen voor het overvloedige bedrog en de misleiding in de laatste dagen Islam is de enige religie die bedrog hanteert als gereedschap. Het heeft een speciaal leerstuk dat veroorlooft en zelfs aanbeveelt om te misleiden, teneinde zijn doelstellingen te bereiken. Een islamiet liegt met het grootste gemak om alle kritiek op de Islam af te wimpelen
Naties die de AC helpen De landen die in de Bijbel worden genoemd als deel van het uiteindelijke antichristelijke rijk zijn allemaal islamitische naties. Alle moslims en moslimlanden zijn verplicht loyaal te zijn aan de Mahdi als de definitieve kalief en imam (leider) van islam en de wereld
Het AC-rijk Uit de Bijbel en de geschiedenis leren we dat het uiteindelijke rijk van de AC een herleefde versie zal zijn van het rijk dat Rome opvolgde Het rijk dat Rome opvolgde is het islamitische/Ottomaanse rijk
Het AC-rijk Als de AC verschijnt, zal er al een systeem zijn dat gereed is om hem als redder te verwelkomen en loyaal te zijn Islam is al de grootste religie op ťťn na, en met de huidige groeicijfers wordt het binnen enkele decennia de grootste. Islam verwacht de komst van de Mahdi en is er wereldwijd op voorbereid

 

Ik heb geen reden om te denken dat deze Mahdi niet een goede kandidaat zou zijn voor het 'ambt' van antichrist.

 

Enkele opmerkingen:
 

    Nebukadnezars droombeeld gaat over: het Babylonische rijk, het Medo-Perzische rijk, het Grieks-Macedonische rijk en het Romeinse rijk met zijn vergeefse Europese opvolgers (ijzer met leem).
    DaniŽls droom in DaniŽl 7 gaat over 4 beesten. De eerste drie herkennen we als alweer, het Babylonische, Medo-Perzische en Grieks-Macedonische rijk. Deze drie rijken (beesten) werd wel hun macht ontnomen, maar hen werd nog enige tijd van leven gegund. Maar het vierde beest is totaal verschillend, Daniel is verpletterd door zijn aanblik. De engel legt uit: dat vierde dier duidt op een vierde koninkrijk dat op aarde zal komen, anders dan alle andere koninkrijken, en dat de hele aarde zal verslinden, vertrappen en vermorzelen. Het wordt ook heel anders behandeld: zijn lichaam werd vernietigd en aan de vlammen prijsgegeven. Uit de paralleltekst in Openbaring blijkt dat hier het rijk van de Antichrist wordt beschreven. Het Romeinse, laat staan het 'herstelde' Romeinse rijk komt in DaniŽls visioen niet voor.

    DaniŽls visioen loopt dus niet helemaal parallel met Nebukadnezars droom. God wilde aan DaniŽl dingen kwijt die aan Nebukadnezar niet besteed zouden zijn.

 

Misleiding

 

    In 2 Thess. 2: 9-11 zegt Paulus:

"De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. Daarom treft God hen met verblinding, zodat ze dwalen en de leugen geloven."

Maar ieder die Gods Woord, de Bijbel, serieus neemt, is uitstekend tegen deze misleiding gewapend. Wij kunnen de misleidende trucs van deze antichrist doorzien. Jezus waarschuwt ons keer op keer om waakzaam te zijn. En we hebben in de Bijbel vele profetieŽn en voorzeggingen, die ons op het rechte spoor houden. Maar ťťn ding moeten we niet vergeten. De Bijbel geeft ons geen vastliggend scenario. Ons gebed is een uitstekend middel om de gang van de gebeurtenissen te sturen. Het is geen noodlot. Biddende Joden en Christenen beÔnvloeden de wereldgeschiedenis!

 

De antichrist vernietigt Babylon

 

    De Islam heeft - behalve een hartgrondige haat tegen IsraŽl - een even hartgrondige haat tegen het westen. IsraŽl wordt genoemd 'de kleine satan', maar Amerika, en in haar kielzog ook Europa 'de grote satan'. Iran's Ahmadinejad zegt regelmatig dat beide vernietigd zullen worden. We hebben in 9/11 kunnen zien, dat dit geen loze woorden zijn. De haat tegen het westen is zeker ook ingegeven door jaloezie op de enorm succesvolle cultuur en de financiŽle/economische macht van het westen, die eigenlijk wereldwijd zijn. Het aantal Nobelprijswinnaars uit de islamitische wereld is slechts een fractie van die uit IsraŽl bijv., en dan zijn het nog hoofdzakelijk Nobelprijzen voor de vrede, zoals aan Arafat en nog niet lang geleden aan Pauchauri, voorzitter van het IPCC. Dat deze prijzen nog nauwelijks inhoud hebben, behoeft wel geen onderbouwing, denk ik. Dat gebrek aan erkenning zweept de haat op, en jaagt de islamitische wereld nog meer in de verdediging en de slachtofferrol.

    Maar als het westen langzaam aan zich toeneigt naar de Gaia-religie, is dat in de ogen van de Islam nog veel erger dan Jodendom of Christendom. Gaia is ook in hun ogen pure afgoderij. Daartegen zal de Mahdi zich keren, en als hij zich machtig genoeg waant zal hij alles wat daarmee te maken heeft, vernietigen. Maar niet alleeen de Gaia-afgoderij, ook de financieel/economische macht is hem een doorn in het oog. Er is maar ťťn goede manier van leven, en dat is de islamitische. En daarom moet ook de hele wereldwijde financiŽle en economische macht van het westen worden vernietigd. We zien de vernietiging van beide aspecten van 'Babylon' in Openbaring 17 en 18. Zodra de antichrist de Babylonische aspecten niet meer nodig heeft, zal hij zich ervan ontdoen, ongeacht de consequenties.

 

De herbouw van de tempel

 

    Er is in IsraŽl een groep mensen die ernaar streeft, om de tempel te herbouwen op het Tempelplein. Maar dat zal in de huidige verhoudingen natuurlijk nooit gebeuren. Nu weten deze Joodse mensen natuurlijk ook wel, dat de herbouw van de tempel alleen maar kan worden gestart door IsraŽls Messias, als Hij verschijnt.

    Geruime tijd geleden, toen Teddy Kollek nog burgemeester van Jeruzalem was, was er weer eens een opstootje op de tempelberg. Na afloop dromden de journalisten om Kollek heen: "Burgemeester, is het waar dat IsraŽl de tempel gaat herbouwen?" "Beste vrienden", antwoordde Kollek, "ieder weet toch, dat geen enkele IsraŽlische regering daartoe toestemming zou geven, want elke IsraŽli weet dat alleen de Messias daartoe het sein mag geven". In Zacharia 6:12 lezen we:

"Dit zegt de HEER van de hemelse machten: Let op, een man met de naam Telg, die aan de stam zal uitbotten, herbouwt de tempel van de HEER".

'Telg' (of Spruit) is een bekende naam voor de Messias. Dat wil dus zeggen, dat de orthodoxe rabbijnen deze man zullen zien als de Messias, om deze reden. Gevreesd moet worden dat deze persoon zich die titel zal laten welgevallen, en dat hij zal beweren: "Ik ben inderdaad de Messias, d.i. de Christus"! Zij zullen al hun vertrouwen op hem stellen. Terecht? Jezus zegt in Johannes 5:43:

"Ik ben gekomen namens mijn Vader, maar u accepteert mij niet, terwijl u iemand die namens zichzelf komt, wel zou accepteren".

Nu doelt Jezus hier stellig ook op alle Messias-figuren, die er in deze twee millennia geweest zijn, maar m.i. slaat dat pas 100% op deze persoon, in wie wij de hierboven genoemde Mahdi herkennen. Op Joden die zich aan hem onderwerpen, kan hij best een positieve indruk maken.

    Nu is er nog iets eigenaardigs gebeurd, wat die tempel betreft: een goede vriend van mij, vroegere senior fysicus bij Stanford, en uitvinder en verbeteraar van diverse typen grondradar, is begin 2009 met enkele IsraŽlische archeologen in een vliegtuig over de tempelberg gevlogen, met een geavanceerd grondradarapparaat. Zij hebben de vorm vastgesteld van de fundamenten van de 'tempel van Herodes'. Die vorm is licht taps, zoals verondersteld door de archeologen. Maar opmerkelijk is, dat de tempel veel noordelijker ligt dan altijd aangenomen. Hij kan, met de voorhof der vrouwen, gebouwd worden op zijn eigen plek. Maar de voorhof der heidenen kan er niet meer bij, want daar staat de koepel van de rots. Is het niet wonderlijk dat de Bijbel in Openbaring 11:1-2 zegt:

"Vervolgens kreeg ik een rietstengel als meetstok, met de opdracht: ĎNeem de maten op van Gods tempel en van het altaar, en tel degenen die God daar aanbidden. De voorhof buiten de tempel moet je overslaan. Meet die niet op, want hij is bestemd voor de heidenen, die de heilige stad tweeŽnveertig maanden lang zullen vertrappen."

Dus de plek van de tempel is nu definitief vastgelegd. Fundamenten van de burcht Antonia liggen juist ten noordwesten daarvan, ook wat noordelijker dan gedacht. Dat zijn explosieve feiten!

     Overleg tussen een Joodse opperrabbijn plus leden van het Sanhedrin met de Turkse schrijver Adnan Oktar (Harun Yahja) in oktober 2009 had als uitkomst dat de Turk op afzienbare termijn de herbouw van de Joodse tempel voorziet!! Ook hij zei, dat de grote voorhof misschien niet kan, maar bij een beetje inschikkelijkheid moet de Joodse tempel op de tempelberg kunnen komen. De rabbijnen waren erg blij maar zeiden ook, dat het wachten is op de Messias. We wachten af!

 

Enkele Bijbelgedeelten die betrekking hebben op deze periode van de antichrist: de periode van 7, resp. 3Ĺ jaar:

 

    In het boek DaniŽl (hst. 9) vinden we het visioen van de 70 zeventallen, die naar algemene opvatting 70 x 7 = 490 jaren voorstellen. Die periode begint met het bevel tot herbouw van Jeruzalem en eindigt voorlopig na 69 x 7 = 483 jaren met de uitroeiing van de Messias. Dat is inderdaad zo rond de tijd van Jezus' kruisiging. Daarna schijnt er een periode van onbepaalde lengte te zijn, waarna het zeventigste zevental aanbreekt. Daarover staat dit (DaniŽl 9:27 vertaling NBV; ik probeer deze wat moeizaam te vertalen zin vanuit verschillende vertalingen - o.a. King James vertaling, New International Version, Statenvertaling - en Hebreeuwse woordenboeken te verduidelijken):

"En hij [de 'vorst' genoemd in het voorafgaande vers] zal een sterk bondgenootschap sluiten [sommigen denken hier aan het verbond van deze 'vorst' met IsraŽl, maar het zou ook kunnen duiden op het verbond van God met zijn volk, zoals op veel plaatsen in het boek DaniŽl] met velen [kan zijn: bevestigen, verstevigen, consolideren, maar ook: zwaar te dragen, te verduren], ťťn week [= zevental jaren] lang. De helft van de week [= na 3Ĺ jaar = 42 maanden = 1260 dagen] zal hij offers noch gaven laten brengen, en boven op het altaar zal een verwoesting brengende gruwel te zien zijn [andere vertaling: en op/in een vleugel (van de tempel) zal een gruwel der verwoesting (Joodse uitdrukking die betekent: een afgodsbeeld in de tempel dat leidt tot destructie) worden opgericht], totdat het aangekondigde einde van die verwoestende kracht komt [of: totdat het einde - waartoe vast besloten is - over hem wordt uitgestort]".

Jezus zelf geeft in zijn rede op de Olijfberg (kleine apocalyps, MatteŁs 24/25) aan dat deze profetie van DaniŽl nog toekomst is. Zij is ook niet tot vervulling gekomen in de verwoesting van Jeruzalem, want de gehele contekst daarvan was totaal verschillend van wat hier staat. We kijken dus wat dit betreft nog vooruit. In het boek Openbaring komen we ook een periode van 3Ĺ jaar weer tegen, nl. de tweede helft van die 'jaarweek', als de periode van 'het beest'. De eerste 3Ĺ jaar lijken positief te zijn, maar daarna 'vaart de duivel in het 'beest''.

 

De duivelse macht van het 'beest'

 

    Na het opzeggen van het verbond, dus na 3Ĺ jaar begint de wereldwijde terreur pas echt op gang te komen. Wat de islamieten niet weten, vertelt ons de Bijbel: de duivel in eigen persoon neemt bezit van deze dictator, die vol is van haat jegens Gods volk. Dat komt tot uiting in een beeld van het 'beest' dat in de tempel wordt opgesteld en dat iedereen moet vereren.

    De dictator laat zich als een god aanbidden. Zoals de Romeinse keizers deden. Wie het niet doet, wordt gedood. Zonder pardon. Net als toen. De verering moet totaal zijn. IsraŽl begint nu wakker te worden. Dit kan niet!! Met weinig fantasie kunnen we ons nu al voorstellen hoe zo'n aanbidding met behulp van de huidige techniek kan worden afgedwongen en gecontroleerd. We hebben nu al het internationale Echelon afluisternetwerk. Misschien heeft die dictator nog meer vťrstrekkende middelen ter beschikking. En... je verraders slapen nooit! Voor wie zich nu nog van hem afkeert en zijn heil zoekt bij de echte Messias, is er maar ťťn vervolg: de dood. Toch zijn er zelfs in deze verschrikkelijke periode nog velen, die deze consequentie accepteren. Zij sterven als martelaren voor hun geloof. Omdat het getuigenis van hen die geloven, niet meer kan doordringen tot de wereld, neemt God zelf actie, zodat niemand behoeft te twijfelen wat de consequenties zijn van de onderwerping aan deze dictator. Wij lezen in Openbaring 14:9-12:

"Zij [de eerste twee engelen] werden gevolgd door een derde engel, die met luide stem riep: ĎAls iemand het beest en zijn beeld aanbidt en het merkteken op zijn voorhoofd of zijn hand krijgt, zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam. De rook van die pijniging zal opstijgen tot in eeuwigheid. Wie het beest en zijn beeld aanbidden, of wie het merkteken van zijn naam draagt, ze krijgen geen rust, overdag niet en ís nachts niet.í Hier komt het aan op de standvastigheid van de heiligen, die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus".

In vs. 6, waar de eerste engel optreedt, verschijnt hij "hoog in de lucht", d.w.z. zichtbaar en hoorbaar voor iedereen, en hij richt zijn boodschap "aan de mensen op aarde, uit alle landen en volken, van elke stam en taal". De engel-boodschappen zijn dus bestemd voor iedereen, en zo laat God datgene zeggen aan de mensheid, wat zijn mensen op aarde niet meer kunnen zeggen. Wat de dictatuur van de anti-christ betreft: of deze 100% van de wereldbevolking treft, of hoofdzakelijk de geciviliseerde wereld, is moeilijk te zeggen. Zelf hel ik over naar het laatste.

 

De antichrist laat zich als een god aanbidden

 

    Als de antichrist inderdaad de islamitische Mahdi is, is het dan niet ondenkbaar dat hij zich als een god zal laten aanbidden? Allah is immers ťťn, onaantastbaar, in de hemel. Een mens die zich met hem gelijk stelt, begaat de ergste vorm van godslastering en wordt gedood. Geen twijfel daaraan! Maar zo eenvoudig komen we er niet vanaf. Mag de antichrist in de eerste 3Ĺ jaar zich als de Mahdi hebben gedragen, en IsraŽl hebben overwonnen, daar stopt het niet mee. De hele wereld, hetzij van harte, hetzij uit angst, buigt voor deze man. Nu komt hij naar Jeruzalem "om in Gods tempel plaats te nemen op de troon en zich voor te doen als God zelf" (2 Thess. 2:4). Wij weten uit de Bijbel dat die tweede 3Ĺ jaar satan zelf bezit neemt van deze man, hij wordt als het ware de reÔncarnatie van satan. Maar er is nog iets dat de mensen over hun aarzeling heen zal brengen om hem als een god te aanbidden. In Openbaring 13:3 lezen we:

"Een van de koppen van het beest zag eruit alsof hij geslacht was; het was een dodelijke verwonding, maar de wond genas. Vol bewondering ging de hele wereld achter het beest aan. Iedereen aanbad de draak [satan], omdat hij het beest gezag had gegeven. Ook het beest zelf aanbaden ze, met de woorden: ĎWie is gelijk aan het beest? Wie kan het tegen hem opnemen?í"

Vervolgens lezen we in Openbaring 13:12:

"Voor de ogen van het eerste beest oefende het [tweede 'beest', de valse profeet] heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden."

De Mahdi, die zich als een messias gedraagt - en vanuit de Islam is hij dat ook - moet dus ook de tekenen van deze messias vertonen. De echte Messias, Jezus Christus, is gedood, begraven en uit de dood opgestaan. Het schijnt dat deze antichrist nu ook zo'n truc laat zien. Het kan echt een satanisch teken zijn, maar misschien ook alleen maar goedgespeeld bedrog. Het maakt nu, en straks zeker, voor de mensen toch al niet veel meer uit of het echt is of alleen maar echt lijkt. In ieder geval is de hele wereld opgetogen: dit bewijst toch wel dat hij een goddelijke persoon is, die wereldwijde verering kan eisen. Wij kunnen niet in de harten van de mensen in die tijd kijken. Maar de Bijbel laat ons niet in het onzekere omtrent de bedoelingen van de Mahdi-antichrist. Hij overstijgt de islamitische verwachtingen en kan dat kennelijk doen, zonder van zijn voetstuk te vallen. De mensen accepteren zijn geniale 'move'!

 

Het begin van het einde

 

    Naast het zich als een god laten aanbidden, treffen dictators nog andere maatregelen. Eťn daarvan is het mobiliseren van de publieke opinie voor het bestrijden van de vijandelijke dreiging van buitenaf. Die dreiging is in dit geval niet geheel denkbeeldig. In het boek Openbaring lezen wij van kosmische rampen die de aarde zullen treffen, en die zo'n verwoesting aanrichten, dat men uiteindelijk ook aan de geloofwaardigheid van de dictator begint te twijfelen. Heeft hij wel echt zo'n grote macht als hij beweert? Zie Openbaring 16:10:

"De vijfde [gerichts-] engel goot zijn offerschaal [gevuld met plagen en rampen] leeg over de troon van het beest. Zijn rijk werd in duisternis gehuld".

 Zal hij werkelijk de tot gigantische proporties uitgegroeide problemen het hoofd kunnen bieden? In zo'n situatie groeien dictators soms boven zichzelf uit. Zo ook deze. De vijand is geÔdentificeerd: de Dajjal, die een groeiende aanhang onder de Joden krijgt. Maar de Dajjal is ongrijpbaar, in de islamitische traditie houdt hij zich ergens in het buitenland op. Maar als Christenen zien wij Iemand anders, voor wie het 'beest' (de Mahdi) doodsangst heeft: Jezus Christus, die op het punt staat om terug te keren. Hij wordt gezien als de ultieme vijand, de oorzaak van alle ellende, waaronder zij hebben moeten lijden, en de grote spelbreker, de valse Messias, tegen wie alles moet worden gemobiliseerd. En zo wordt de 'Dajjal' in de islamitische traditie ook gezien: als een valse Messias.  En zo slaagt het 'beest' er kennelijk in, een grote legermacht op de been te brengen, samengesteld uit eenheden uit vele landen (veel van zijn onderdanen zijn immers gehoorzame moslims), die opmarcheren naar IsraŽl, met een tweeledig doel: (1) het afstraffen van IsraŽl, dat begint in te zien, dat deze mens hun ondergang wordt en dat in verzet komt, en (2) Jezus verhinderen om - als veronderstelde buitenaardse macht - te landen op deze aarde. Satan weet beter dan veel christenen waar dat gaat plaats vinden: op de Olijfberg. Maar zijn legers bereiken deze plaats niet. In de vlakte van JizreŽl, bij de pas van Megiddo, kennelijk het verzamelpunt van de diverse legergroepen, eindigt het avontuur. Abrupt.

    Zo zou het verslag eruit kunnen zien, als we alleen dat verhalen wat voor ons zichtbaar is. Maar het boek Openbaring tekent ons ook, wat er zich in de voor ons onzichtbare wereld afspeelt: de strijd in de hemel, waar satan wordt verslagen, die vervolgens zijn macht aan de dictator geeft, omdat je nu eenmaal een fysiek lijf moet hebben om hier op aarde van alles te kunnen klaarspelen. We lezen over demonische machten die de diverse landen ertoe bewegen, hun legers af te vaardigen naar IsraŽl, om datgene te doen, waar toch geen zinnig mens op zou komen! Maar zinnigheid is niet iets, waarin islamitische culturen uitblinken. Overigens is het waarschijnlijk dat ook andere dan islamitische landen strijdkrachten afvaardigen naar IsraŽl. De haat tegen Joden is geen exclusief islamitisch euvel!!

    Vaak heb ik mij afgevraagd, hoe het toch mogelijk is, dat mensen zich tot zulke bizarre activiteiten laten gebruiken. In een biografie over Hitler las ik, dat ťťn van de redenen van zijn grote invloed was: het afbreken van sociale groepen en patronen: de mannen in het leger, de vrouwen in de munitiefabrieken en de kinderen naar de Hitler-Jugend. Mensen verliezen dan het houvast en grijpen zich sneller vast aan een totalitair systeem. Wellicht doet ook deze dictator iets dergelijks. Toch denk ik, dat er meer aan de hand is. In 2 Tessalonicenzen 2:6-7 schrijft Paulus (commentaar tussen [] is van mij):

"Dan weet u ook wat [de aanwezigheid van Jezus' gemeente] hem [de anti-christ] nog tegenhoudt, en dat hij pas zal verschijnen op de voor hem vastgestelde tijd. Hoewel in het verborgene de wetteloosheid nu al werkzaam is, moet eerst degene die hem tegenhoudt [de Heilige Geest, die op een bijzondere manier aan de gemeente gegeven is], verdwijnen".

Dat kan m.i. maar ťťn ding inhouden: de dictator kan zich dan pas openbaren als anti-christ met de volle kracht van zijn verleiding, als de gemeente van Jezus van de aarde verwijderd is (zie (f) het thuishalen door Jezus van zijn gemeente). Zo groot is de uitstraling van die gemeente. Waarover wij dikwijls veel te gering denken, ik ook. 

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde