Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Israël - volk en land)

Up Israel en de kerk Over Jakob en Esau Beloften Abraham Beloofde land Tekst Zacharia 12-14 De staat Israël Antisemitisme Israelische bezetting

Antisemitisme

Nieuw 22/06/2002

Zoek op deze website

Samenvatting: over het vreemde verschijnsel van het antisemitisme, dat slechts één soort Semieten betreft, nl. Joden. Antisemitisme heet tegenwoordig vaak antizionisme, en het is verkleed in velerlei gewaden. Waar komt deze vreemde haat tegen dit kleine, maar dappere volkje toch vandaan? Antibelgisme of antinederlandisme is ondenkbaar. Waarom dan antisemitisme, antizionisme? Waar vandaan die felle haat?

    Antisemitisme is een vreemde term, die niet de inhoud van dit begrip dekt. Eigenlijk zou een antisemiet iemand moeten zijn die alle nakomelingen van Noachs zoon Sem haat. Daaronder vallen ook de Arabieren. En onder deze vindt men nu juist de meest fervente antisemieten! Onlogisch dus. Met de term Antisemitisme wordt eigenlijk bedoeld Jodenhaat: een vaak onberedeneerde maar soms ook gerationaliseerde afkeer van het Joodse volk als geheel en Joodse mensen individueel.

Waar komt antisemitisme vandaan?

    Om maar meteen met de deur in huis te vallen: Joden worden gehaat omdat ze een levende verwijzing zijn naar God, de Schepper van hemel en aarde, die ons zijn wetten en leefregels heeft gegeven, en die in het Joodse volk zijn vertegenwoordiger heeft aangewezen. Paulus zegt:

". . . zijn het de Joden aan wie God zijn woord heeft toevertrouwd" (Romeinen 3:2).

En die God haten wij van huis uit met ons hele hart. Vandaar. Toen Frederik de Grote van Pruisen, een echte discipel van de Verlichting, eens aan een vriend die hem steeds over God aansprak, vroeg: "Geef mij eens een bewijs voor het bestaan van God", antwoordde die vriend: "De Joden, Sire!". Hier heb je het probleem in een notedop. Alleen al het bestaan van Joden en het Joodse volk herinnert er ons op hinderlijke wijze aan, dat die God, die wij hebben dood verklaard, en om wie wij ons zo weinig mogelijk bekreunen, toch echt bestaat. En dat is buitengewoon hinderlijk. En wel des te hinderlijker, als wij snode plannen koesteren, die met de wetten van die God op gespannen voet staan. Nietwaar? En omdat die God voor ons onbereikbaar en onaantastbaar is, koelen wij onze woede en afkeer op zijn vertegenwoordigers hier op aarde: de Joden. De geschiedenis van het antisemitisme is dus de beschrijving van de methoden en werkwijzen die gebruikt werden en worden in het koelen van de genoemde woede op de Joden.

Nu heeft God dat natuurlijk allang voorzien. Daarom heeft Hij de mensen duidelijke waarschuwingen gegeven. Enkele citaten:

"Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot zal Ik vervloeken" (God tegen Abraham in Genesis 12:3), 

Wie aan mijn volk komt, komt aan mijn oogappel! (Zacharia 2:12b).

Dat houdt dus in dat het antisemieten uiteindelijk slecht zal vergaan.

Redenen voor Jodenhaat, genoemd door antisemieten

    Vaak wordt als verklaring voor de haat tegen Joden genoemd de invloed die zij hebben op velerlei gebied. Nu is het waar dat Joden op diverse gebieden toonaangevend zijn. Iemand heeft eens uitgerekend hoeveel Nobelprijswinnaars er zijn op de totale bevolking bij Joden ten opzichte van Arabieren. De Joden kwamen op een tienduizendvoud. Maar ook op het gebied van de kunst, de financiële wereld, en vele gebieden van de wetenschap zijn Joodse mensen vaak toonaangevend. Hoe komt dat? Zijn Joden over het algemeen intelligenter dan anderen? Of is er een andere verklaring? Ik denk het laatste. En dan kijken we eerst weer naar de Bijbel. In het boek Daniël lezen we dat Israëlische ballingen van hoge komaf weigeren om de wetten van hun God te overtreden in verband met voedsel. Zij prefereren eenvoudig (wij zouden nu zeggen: gezond) voedsel boven de luxe menu’s van de oppermachtige koning van Babel. Zij stellen een proef van tien dagen voor. En het gevolg?

Aan het eind van de tien dagen zagen zij er gezonder en beter doorvoed uit dan alle jongemannen die de koninklijke spijzen voorgezet hadden gekregen (Daniël  1:15).

Kennelijk is het eten volgens de Joodse spijswetten erg gezond! De hele Joodse Heilige Schrift (ons Oude Testament) is één lofzang op de zegen van Gods wijze inzettingen (de Torah). Het onderhouden daarvan brengt zegen tot in vele generaties, het garandeert een lang leven in het door God gegeven land. Het onderhouden van Gods regels is kennelijk heilzaam voor lichaam en geest. Is het een wonder dat het Joodse volk op zoveel gebieden uitblinkt?

    Er zijn ook andere redenen om Joden te haten, die liggen op het vlak van de laster. Een heleboel van deze redenen stammen uit een geschrift dat wij verderop zullen bespreken, nl. Protocollen van de Wijzen van Sion, of zijn gebaseerd op eeuwenoude leugens. Van deze laatste zijn o.a. te noemen, dat de Joden het bloed van niet-Joodse kinderen nodig hebben om hun matzes voor Pesach te bakken. Je kunt ook thans nog foto’s van uitgemergelde dode kinderen vinden in Egyptische en Syrische kranten, met de vermelding dat dit Palestijnse kinderen zijn, die om die reden door Joden werden gedood. Geen wonder dat mensen hierom razend worden!

Redenen voor Jodenhaat door christenen

    Ik aarzel hier om het woord christenen te gebruiken, omdat niemand, die door de Jood Jezus van Nazareth met God is verzoend, ooit Joden zal haten. Maar met christenen worden helaas ook bedoeld al diegenen die (nog) lid zijn van een christelijke kerk, of die zich als zodanig beschouwen. De redenen die christenen kunnen hebben voor Jodenhaat liggen op het theologische vlak. Tegen de waarschuwing van Paulus heeft de christelijke kerk zich verheven boven de Joden. Door verkeerde theologische opvattingen is men gaan denken dat God met de Joden had afgerekend en dat de kerk in de plaats van Israël was gekomen en nu dus ook recht heeft op alle nog onvervulde beloften van God voor Israël. Het was dan ook een doorn in het oog van vele kerkvaders – en in hun kielzog natuurlijk vele van hun vereerders – dat de Joden als volk en religieuze entiteit zo duidelijk zichtbaar bleven. Dat had niet meer zo mogen zijn. Zij hadden immers Christus gedood en werden nu als godsmoordenaars gebrandmerkt! Dat Jezus en de apostelen daar geheel anders over denken, wie wist dat eigenlijk?

Er is een Engelstalig rijmpje dat als volgt luidt:

                        How odd of God to love the Jews,

                        but not so odd as those who choose

                        the Jewish God, but hate the Jews

    Op de internet-pagina http://www.aish.com/seminars/whythejews/index.htm e.v. zijn een aantal ‘redenen’ voor antisemitisme besproken en ontmaskerd als voorwendsels. Het is erg leerzaam om dit eens door te nemen. De conclusie is ook daar dat Jodenhaat ontstaat door afkeer van het feit dat zij verwijzen naar de ene God, Schepper van hemel en aarde.

De Protocollen van de Wijzen van Sion

    Rond de eeuwwisseling (19e/20e eeuw) dook er in Rusland een geschrift op: De Protocollen van de Wijzen van Sion. De suggestie die het vaak vergezelt is, dat het de geheime, niet-gepubliceerde, afspraken zijn die de Joodse leiders hebben gemaakt tijdens het Eerste Joodse Wereldcongres in 1897 onder leiding van Theodor Herzl. De afspraken – of protocollen – van dat congres zijn openbaar en zijn ook gepubliceerd. Geheime afspraken die daarnaast gemaakt zijn, zijn een verzinsel. De oorsprong ligt in een tegen Napoleon III gericht strijdschrift, getiteld: Dialoog in de hel tussen Montesquieu en Machiavelli, geschreven door de Franse advocaat Maurice Joly en uitgegeven in Brussel in 1864, die hiermee de machtshonger van Napoleon III aan de kaak stelde. Via een Russische diplomaat komt de tekst onder de aandacht van de Russische geheime dienst, die het uitstekend kon gebruiken in haar politiek om de Joden aan te wijzen als zondebok voor de rampzalige toestanden in tsaristische Rusland. Men selecteerde ongeveer de helft van de tekst van dit geschrift, verving daar overal ‘Napoleon III’ door ‘Joden’ en ‘Frankrijk’ door ‘wereld’, en voegde er nog een aantal stukken tekst van eigen makelij aan toe. Deze bewerking werd gedaan door de Rus Mathieu Golovinski in de beginjaren van de 20e eeuw, in opdracht van de reeds genoemde Russische diplomaat. In 1905 werd het in Rusland gepubliceerd door de Rus Sergyei Nilus. In dit werk worden de Joden afgeschilderd als geheime samenzweerders, die overal verwarring willen stichten, alle regeringen omver willen werpen en de wereldmacht met alle denkbare middelen willen veroveren. De methodieken die daarvoor worden worden aangeprezen, zoals misleiding, moord, afbraak van economische macht van de ‘christelijke’ volkeren, ondermijning van de democratie, etcetera,  zijn van een minderwaardig soort. Ze doen sterk denken aan de methoden die destijds (1513) door Machiavelli worden genoemd in zijn boek Il Principe (de vorst). Hierin zegt hij dat de moraal niet van toepassing is voor een heerser om de macht te grijpen en te behouden. Het is ongeloofwaardig dat de mensen die de in de ‘protocollen’ genoemde plannen beraamden, dezelfde zijn als die de Torah van Israels God van harte proberen na te leven.

Ter illustratie volgen hier de titels van de 24 ‘protocollen’

              1.            Basis uitgangspunten

              2.            Economische oorlogen

              3.            Veroveringsmethoden

              4.            Materialisme in de plaats van religie

              5.            Despotisme en moderne vooruitgang

              6.            Machtsovername-technieken

              7.            Wereldwijde oorlogen

              8.            Voorlopige regering

              9.            Heropvoeding

            10.            Voorbereiding voor de macht

            11.            De totalitaire staat

            12.            Beheersing van de pers

            13.            Afleidingsmanoeuvres

            14.            Aanval op de religie

            15.            Meedogenloze onderdrukking

            16.            Hersenspoeling

            17.            Misbruik van autoriteit

            18.            Arrestatie van tegenstanders

            19.            Machthebbers en volk

            20.            Financieel programma

            21.            Leningen en kredieten

            22.            De macht van het goud

            23.            Afdwingen van gehoorzaamheid

            24.            Eigenschappen van de heerser

    Het lijkt totaal ongeloofwaardig, dat een geschrift met dergelijke inhoud de weerslag zou zijn van een beraad door Joodse leiders, bedoeld om de wereldheerschappij over te nemen en een zoon van David op de troon te zetten.

    Toch zijn deze ‘protocollen’ door velen grif geloofd, omdat zij het beeld bevestigen dat men altijd al van ‘de Joden’ had. Voor Hitler was dit geschrift de ultieme wijsheid betreffende de Joden en voor de Arabische wereld is dat nu nog zo. Het Hamas handvest verwijst regelmatig naar de ‘protocollen’, waarmee voor hen de zaak als bewezen wordt verondersteld. De invloed van deze ‘protocollen’ is daarom altijd nog buitengewoon groot.

    Verschillende invloedrijke mensen, zoals ook o.a. Henry Ford I (die de Amerikaanse versie van de 'Protocollen' heeft uitgegeven!!), hebben gezegd dat verschillende van de ontwikkelingen in wereldpolitiek en -economie die in de protocollen beschreven zijn, ook daadwerkelijk zo zijn gebeurd. Er is ook gewezen op overeenkomsten tussen bepaalde frasen in de ‘protocollen’ enerzijds en die in Theodor Herzls dagboek en bepaalde uitspraken van Dr. Chaim Weizmann anderzijds. Wie die frasen bestudeert ziet echter, dat het uit zijn verband gerukte onderdelen van volzinnen zijn, en dat zij op een totaal verschillende wijze fungeren.

    Op Internet zijn vele websites aan de protocollen gewijd. De hierna genoemde bevat naast de Protocollen zelf, veel informatie. Lees wel nauwkeurig, en onderscheid citaten en commentaren van originele uitspraken, want de publicisten van deze website zijn beslist geen Jodenvrienden! Alhoewel zij zich tooien met de naam van "Bijbelgelovigen" is hun houding t.o.v. het Joodse volk op zijn best twijfelachtig! De website is: http://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm. Je zult merken dat het Engels van deze stukken tekst nogal eens rammelt!

Beoordeling van de Protocollen

    Wie de moeite neemt om deze ‘protocollen’ aandachtig te lezen, ontkomt niet aan de zich telkens weer opdringende parallel met George Orwells boek ‘1984’. Voor een christen die zijn Bijbel kent, is het absurd, dat er vertegenwoordigers van de Joodse volk zouden bestaan, die zulk een plan tot verovering van de wereldheerschappij zouden hebben opgesteld. Dat strijdt letter voor letter met wezen en inhoud van het Joodse geloof, zoals dat in de Torah gestalte krijgt, en door de profeten is gepredikt.

    Voor mij werden andere contouren zichtbaar bij het lezen van dit geschrift, nl. de contouren van het antichristelijke rijk. En als mensen als Henry Ford I zeggen dat verschillende zaken, die in de ’protocollen’ zijn vermeld, ook werkelijk zijn gebeurd, bewijst dat dan, dat zij door een Joods wereldcomplot zijn uitgevoerd? Of werken er in onze wereld misschien ook andere minder zichtbare krachten? Ik geloof het laatste. In het boek Daniël in de Bijbel kunnen we lezen over ‘vorsten’, geestelijke wezens die proberen de gang van zaken in de wereld en in bepaalde wereldrijken naar hun hand te zetten, in opdracht van de vorst der duisternis, Satan. Maar uiteraard zijn deze dingen verborgen voor hen, die daarmee geen rekening houden.

De irrationaliteit van hen die zeggen in de ‘protocollen’ te geloven

    Het is natuurlijk zonderling, dat een geschrift dat zovele geheimen bevat, die voor velen kennelijk verborgen moesten blijven, millioenvoudig is verspreid, en op duizenden websites op Internet bekeken kan worden. Is dit op zichzelf al niet een duidelijke aanwijzing dat de eraan toegedachte pretentie niet kan kloppen? Zijn die daarin genoemde manipulaties alleen al om reden van de grote publiciteit niet onuitvoerbaar geworden?

    Nog zotter maakt het Hamas in artikel 22 van zijn Charter, waar beweerd wordt dat de Joodse leiders – de ‘Wijzen van Sion’ – de drijvende krachten achter de Tweede Wereldoorlog waren met de bedoeling om veel geld te verdienen met de handel in wapentuig. Het is dan wel vreemd dat zij Hitler toestonden, 6 millioen van hun volksgenoten ervoor op te offeren! Maar dit laatste wordt door Hamas dan ook niet geloofd. Overigens is het wel zo, dat bepaalde Amerikaanse banken, waar ook Joodse invloed in de leiding was, via bepaalde wegen Hitlers oorlogsmachine hebben gefinancierd!

    Ook Hitlers handelwijze als antisemiet is on-redelijk. Hij geloofde heilig in de juistheid van de ‘protocollen’. Waarom heeft hij dan niet met behulp van zijn geheime diensten deze ‘Wijzen van Sion’ opgespoord en uitgeschakeld? Nee, in plaats daarvan heeft hij millioenen Joden doen vermoorden die onschuldig waren aan de misdaden die in de ‘protocollen’ zijn genoemd. Ook dit bewijst weer, dat de opgegeven redenen vaak alleen maar gemakkelijk te weerleggen voorwendsels waren om het ware doel te ontkennen: nl. de fysieke uitroeiing van het Joodse volk, om redenen die hierboven zijn genoemd.

    Alhoewel dit artikel nog niet compleet is, heb ik besloten het toch te publiceren. Mogelijk volgen er nog aanpassingen.

Up Israel en de kerk Over Jakob en Esau Beloften Abraham Beloofde land Tekst Zacharia 12-14 De staat Israël Antisemitisme Israelische bezetting

free web hit counter