Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Toekomst)

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde

(d) de grote afval en de valse profeten

Nieuw 14/01/2001 - laatste wijziging 14/02/2001

Zoek op deze website

Jezus zegt:

"Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar verraden en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden" (Mattes 24:10-11).

Paulus sluit daarbij aan:

"De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan [de zgn. anti-christ]" (2 Tessalonicenzen 2:3).

Bij Petrus lezen we:

"Toch zijn er destijds onder het volk ook valse profeten opgetreden, en zo zullen er ook onder u dwaalleraren verschijnen. Ze zullen met verderfelijke ketterijen komen en zelfs de meester die hen heeft vrijgekocht verloochenen [zie bijv. de profs. Kuitert en Den Heyer]. Daarmee bewerken ze spoedig hun eigen ondergang. Velen zullen hun losbandig gedrag overnemen en zo de weg van de waarheid in opspraak brengen. Gedreven door hebzucht zullen ze u bedriegen met misleidende verhalen, maar hun vonnis is allang geveld, hun ondergang laat niet op zich wachten" (2 Petrus 2:1-3).

In hetzelfde hoofdstuk (:12-22) geeft hij een gedetailleerde opsomming van hun kenmerken. En de hele brief van Judas is aan de valse profeten gewijd. De culminatie vinden wij in de persoon van de 'valse profeet' die de anti-christ begeleidt (Openbaring 13).

    We zien dit verschijnsel allereerst in het 'christelijke' Europa, dat weliswaar 'gekerstend' is, onder het beslag van paus en kerk gebracht, maar dat in overgrote meerderheid Jezus Christus niet kent. Overal kom je de meest ongelooflijke caricaturen tegen van wat het christelijk geloof zou zijn, tot in de kerk zelf, en de Naam van de redder van kosmos en mensheid is doorgaans alleen bekend als uitroep van verbazing of ergernis. Europa wijst een Jezus af, die zij nooit gekend heeft. Wat een enorme taak ligt er op de schouders van hen, die deze situatie ter harte gaat. Want niet alleen buiten de kerk leven die velen, ook binnen de kerkmuren zijn zij ruim vertegenwoordigd. De apostel Johannes spreekt de volgende, ietwat cryptische zin uit:

"Ze zijn uit ons midden voortgekomen maar ze hoorden niet bij ons, want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde" (1 Johannes 2:19),

daarmee aangevend, dat niet ieder die ingeschreven staat in de kerkelijke registers en meedeed in het kerkelijk bedrijf Jezus ook werkelijk heeft gekend; het gevolg is dat zij er de brui aan geven, zodra het 'convenient' is, bijv. na een vakantieperiode, waarin de kerk toch al buiten het zicht was. De grote 'shake out' lijkt begonnen. Natuurlijk moet dat allen in ons werelddeel, die Jezus Christus liefhebben, ter harte gaan. En even natuurlijk geldt dit alles niet voor iedere kerkverlater persoonlijk.

free web hit counter