Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(De klimaathysterie)

Up Spirituele basis Temperaturen Wiskundig model Ecologisme = religie

De spirituele basis van de opgeklopte klimaatpaniek

Nieuw 04/02/2010 - laatste wijziging 16/02/2010

Zoek op deze website

Samenvatting: De klimaathysterie is niet gebaseerd op reële, wetenschappelijke verontrusting over de menselijke (negatieve) invloed op het klimaat, maar heeft een veel diepere ondergrond, die oneindig veel verontrustender is dan welke hype over klimaatnonsens ook. Vanwege de lengte een overzicht van de paragrafen:

Man made global warming is gebaseerd op de Gaia-theorie van Lovelock

Lovelock’s theorie geadopteerd door de VN

De spirituele filosofie achter de VN

De filosofie van Alice Bailey

Non-Gouvernementele Organisaties van de VN

De VN en Global Warming (4 argumenten)

 

Man made global warming is gebaseerd op de Gaia-theorie van Lovelock

 

In de 20e eeuw ontwikkelde een wetenschapper genaamd James Lovelock een controversiële theorie. Lovelock, een actieve aanhanger van de New Age, meende dat de Aarde een levend, goddelijk superorganisme was. Hij noemde dit superorganisme naar de Griekse aardegodin Gaia. Lovelock zei ooit: “Gaia is de bron van het leven, eeuwigdurend en levend, en zij bracht de mensheid voort en wij zijn een deel van haar.”[1]

    In Lovelock’s visie heeft Gaia gedurende de miljarden jaren evolutie haar huidige staat bereikt. Niet alleen het leven op aarde evolueerde, maar de atmosfeer van de aarde evolueerde mee. Gaia heeft dus in miljarden jaren een perfecte atmosferische balans ontwikkeld, door continu alle organismen op aarde perfect op elkaar af te stemmen.

    Volgens Lovelock’s theorie was met name de balans tussen CO2 en O2 cruciaal. Hij meende dat wanneer er ergens een verstoring van de balans is, de Aarde deze balans zélf weer zal herstellen door middel van evolutie of extinctie (uitsterven). Als er dus ergens op aarde organismen 'ontstaan' die CO2 uitstoten, dan moeten er automatisch ook weer organismen bijkomen die O2 uitstoten. Op deze manier zijn er zoogdieren ontstaan (die O2 inademen en CO2 uitademen), maar ook bomen en planten (die CO2 opnemen en juist O2 uitstoten). En stel dat er een bepaald dier door een mutatie teveel CO2 zou gaan uitstoten, dat zou Gaia ervoor zorgen dat er ergens anders een dier muteert of uitsterft – als de balans maar gelijk blijft. Met andere woorden: volgens Lovelock is de Aarde een enorm zelfregulerend goddelijk organisme dat haar atmosferische balans continu waarborgt.

    Echter, volgens Lovelock ontstond er na meer dan vier miljard jaar evolutie een groot probleem: de mens. Want de mens begon in de 19e eeuw gassen als CO2 de atmosfeer in te stoten, dwars tegen de wetten van de evolutie in. Volgens Lovelock zorgt de mens met zijn uitstoot van CO2 voor grove ontregeling van de evolutionaire balans in de atmosfeer. En vroeg of laat, zo redeneerde hij, zal Gaia de Aarde gaan zuiveren van de evolutionaire parasiet genaamd de mens. Lovelock beweerde dat de Aarde, als de mens door zou gaan met CO2 uitstoten, grote rampen en catastrofes zal gaan brengen over de mensheid – de ‘oordelen van Gaia’. De zeespiegel zou stijgen en de aarde zou haar ijskappen verliezen. Er zouden enorme overstromingen, tsunami’s en natuurrampen gaan plaatsvinden, wat in Lovelock’s visie niet meer dan een natuurlijke reactie van Gaia is om de balans te herstellen. Lovelock schreef: “Het is een dreiging vergelijkbaar met een atoomoorlog. . . We zullen hulpeloos zijn.”[2]

    Komt Lovelock’s toekomstscenario je niet bekend voor?

Zelfs een kind kan de overeenkomst zien tussen Lovelock’s Gaiatheorie en de theorie van man-made­ global-warming. Het enige verschil is dat het spirituele sausje is vervangen door een wetenschappelijk sausje.

 

Lovelock’s theorie geadopteerd door de VN

 

    Lovelock’s theorie werd aanvankelijk niet door klimatologen geaccepteerd, vanwege het simpele feit dat het een semispirituele theorie is die niet gefundeerd is op wetenschappelijk bewijs. In New Age kringen sloeg zijn idee echter wél aan. Aangezien veel van de VN-prominenten en VN-adviesorganen doordrongen zijn van het New Age gedachtegoed (zie opmerkingen over Robert Muller hiervoor, en ook verderop zullen we dieper op die feiten ingaan), werd Lovelock’s theorie al snel bij de VN binnengehaald.

    De VN adopteerde Lovelock’s Gaia-denken vol enthousiasme en hield in 1988 in Toronto een eerste heuse klimaatconferentie met de toepasselijke naam The Changing Atmosphere: Implications for Global Security. Uit het rapport van de conferentie blijkt dat de VN zich nergens de vraag stelde waardoor klimaatschommelingen veroorzaakt werden; de basisaanname van deze conferentie was simpelweg dat de mens de atmosfeer ontregelde en daardoor een ramp op haar nek haalde ‘vergelijkbaar met een atoomoorlog’.[3] Zonder enig bewijs.

    Het was in hetzelfde jaar dat de United Nations Development Programme (UNDP) een zogenaamd ‘Wereldwijd forum voor Geestelijke en Parlementaire leiders met het oog op het overleven van de mens’ oprichtte, om zo de politieke én geestelijke leiders overal ter wereld te dwingen zich met elkaar te verenigen tegen de klimaatrampspoed.[4] De spreker op dit forum was, je raadt het al: James Lovelock.

    Het is duidelijk dat de VN alles op alles zette om Lovelock’s theorie van menselijke verstoring van de atmosfeer wereldwijd bekend te maken zodat het vermengd zou raken met de gevestigde klimaatwetenschap. Het was niet voor niets dat de VN in hetzelfde jaar (1988) de IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) oprichtte, het panel van door de VN geselecteerde wetenschappers dat de opdracht kreeg de klimaatverandering door de mens aan te tonen en onder de aandacht te brengen. Sindsdien werden er meerdere klimaatconferenties gehouden, en langzaam maar zeker werd de hele milieubeweging beïnvloed door Lovelock’s Gaiatheorie in een jasje van klimaatwetenschap. En voor de duidelijkheid: er is niets mis met het tegengaan van milieuvervuiling of het beschermen van de natuur, maar wél met het Gaia-Global-Warming-denken. Helaas is het Global Warming denken niet meer weg te denken uit de milieuwereld, sinds de VN begon met haar klimaatconferenties.

    Toen Al Gore in 2006 met zijn film An Inconvenient Truth kwam, werd de Global Warming gedachte pas echt bekend bij het grotere publiek en werd het een ware ‘hype’. Gore baseerde zich op de klimaatrapporten, maar ging in zijn conclusies nog enkele stappen verder.[5] De dreiging van gruwelijke rampen[6] die we als mensheid tegemoet gaan, zoals Al Gore die in zijn film voorschotelde, had een duidelijk effect op het veiligheidsgevoel van mensen. Slechts weinigen weten echter dat Al Gore een fervent aanhanger van de New Age en een gepassioneerde pleitbezorger van de Gaia-theorie is. Gore heeft zelfs aangegeven dat de Gaia-gedachte de nieuwe wereldleer moet gaan worden (maar daarover later meer).

    Dus, kort samengevat: het Global Warming denken heeft van oorsprong niets te maken met objectieve klimatologie; het is niets anders dan Lovelock’s Gaia-theorie die via de VN zijn weg in de wereld en het denken van de mensheid heeft veroverd.

    Dan nog steeds rest ons de vraag: waarom? Waarom heeft de VN dit denken geadopteerd? Wat voor een baat heeft de VN bij een half spirituele theorie dat de mens de schuldige maakt van de opwarming? De reden is dat de Global Warming een spiritueel doel heeft. En om dat te begrijpen zullen we eerst kort moeten stilstaan bij de spirituele filosofie van de VN zélf.

 

Belangrijke kanttekening: Onlangs heeft James Lovelock uitgesproken dat hij dit alles verkeerd heeft gezien, en dat Global Warming GEEN ramp voor de mensheid betekent. Alleen is deze uitspraak van Lovelock niet groots in de pers gekomen. Om begrijpelijke redenen. Maar meerdere voorvechters van de klimaathysterie zijn op hun standpunten teruggekomen. Zie de film  Climate Hustle, te bekomen bij http://cdrcommunications.com/products/, scroll naar beneden (helaas alleen in het Engels).

 

De spirituele filosofie achter de VN

 

    De Verenigde Naties is, in tegenstelling tot wat veel mensen denken, een zeer spiritueel georiënteerd instituut. Nagenoeg alle belangrijke filosofische grondleggers van de VN waren actieve aanhangers van de New Age. Maar andersom geldt hetzelfde: de vooraanstaande grondleggers en visionairs binnen de New Age beweging waren of zijn bijna allemaal betrokken bij de VN.

    Zo wordt Alice Bailey gezien als de voornaamste grondlegster van de New Age, terwijl zij ook een van de belangrijkste grondlegsters was van de filosofie van de VN. Ook de andere filosofische ‘founding fathers’ van de VN zoals Maurice Strong, Robert Muller, Pierre Teilhard de Chardin, Father de Breuvery, Dag Hammarskjöld, Benjamin Creme en David Spangler waren door en door ingewijd in de New Age. Eigenlijk gaan de VN en de New Age hand in hand.

    Wat houdt New Age nou precies in? Om kort te gaan zegt de New Age filosofie dat de mens en de aarde God zijn en samen evolueren. Spoedig zal er een ‘nieuwe tijd’ aanbreken waarin alle religies één zullen worden, alle landen één zullen worden en een Messiaans vrederijk zal aanbreken op aarde. De New Age filosofie gelooft heilig in de komst van ‘de Grote Leraar’ naar de aarde (‘de Christus’ of ‘Maitreya’ genoemd), maar dit is niet Jezus Christus. De Christus die zij verwachten zal de beloofde Messias, de laatste Boeddha én de laatste Krishna in één persoon zijn. Deze Grote Leraar of ‘Kosmische Christus’ zal de mensheid in een nieuw stadium van goddelijke evolutie leiden, waarin de mensheid vrede zal bewerken en de oorlogen op aarde zullen stoppen. Een ‘Nieuwe Tijd’ of ‘Nieuwe Wereldorde’ waarin alle religies samen zullen smelten in een wereldwijd kosmisch geloof gebaseerd op de God in onszelf.

    Hoewel deze New Age filosofie op het eerste gezicht lijkt op de christelijke filosofie, is de bron absoluut tegenovergesteld. Waar in de Bijbel de Zoon van God, Jezus Christus, centraal staat, staat in de New Age de mens als God centraal, begeleid door een groot scala aan ‘geleidegeesten’ en ‘engelen’ die de goddelijke evolutie meehelpen.

    Dat de bron van de New Age duister is, wordt duidelijk als we beseffen dat Alice Bailey, de grondlegster van de New Age én de VN-filosofie, tijdens haar leven continu openbaringen kreeg van een geleidegeest genaamd Djwhal Kuhl (ook wel ‘The Tibetan Master’ genoemd). Deze geleidegeest stond in dienst van de hoogste ‘Engel van de Initiatie’, Lucifer. Alice Bailey zag Lucifer niet als de bron van het kwaad, maar als de engel die ons inwijdt in het geheim dat we zelf God zijn. Bailey ontving van haar geleidegeest een concreet ‘World Plan’ om de wereld naar de beloofde Nieuwe Tijd te stuwen. De belangrijkste mijlpaal daarin was de oprichting van de Verenigde Naties.

    Volgens Bailey zou de nieuwe tijd aanbreken vanuit de VN, zal de komende Christus opstaan vanuit de VN en zullen alle religies en landen en wereldeconomieën één worden vanuit de VN. Daarom was zij ook nauw betrokken bij de oprichting en grondlegging van de VN.

    Bailey was zo vol van haar engel Lucifer dat zij een uitgeverij oprichtte genaamd ‘Lucifer Publishing Company’, waarvan de naam onder publiek protest veranderd werd in ‘Lucis Trust Ltd’. Deze organisatie is echter tot op vandaag de belangrijkste en meest invloedrijke adviesorganisatie van de VN. Zij die altijd geloofd hebben dat de VN een nuchtere politieke organisatie is, zullen hier mogelijk erg van schrikken. Maar het wordt nog erger.

    Zelfs de VN-educatiesystemen, ontwikkeld door Robert Muller, zijn gebaseerd op de openbaringen die Alice Bailey kreeg van haar geleidegeest Djwhal Khul. Dat wordt letterlijk vermeld in de World Core Curriculum Manual (een tekst die uitleg geeft over Muller’s educatieproject). Wat veel christenen dus niet beseffen, is dat de VN concreet aan het toewerken is naar deze nieuwe tijd met haar Verenigde Wereld. Het moet voor christenen een schok zijn dat de educatiematerialen die door de VN opgedrongen worden op de scholen op aarde, gebaseerd zijn op de openbaringen van een volgelinge van Lucifer die de komst van haar Grote Leraar op aarde voorbereidde!

 

 

De filosofie van Alice Bailey

 

    De onderliggende filosofie van de New Age zal ook een schok zijn voor christenen. Alice Bailey was verbonden aan Vrijmetselarij, evenals de spiritiste door wie Bailey op haar beurt sterk beïnvloed was: Helena Blavatsky. Zowel Bailey als Blavatsky hadden geopenbaard gekregen dat Lucifer de werkelijke redder van de mensheid was, en niet Jezus Christus. In hun boeken leggen zij uit dat de slang in de hof van Eden de mens juist verlichting aan wilde bieden – namelijk de kennis dat zij zelf God zijn. JHWH echter wilde de mens van deze verlichting afhouden en verbood hen te eten van de boom van Kennis van Goed en Kwaad. Bailey en Blavatsky aanbidden daarom Lucifer als Engel van het Licht, want hij is degene die de mens de ogen opent voor de God in henzelf. Het was Blavatsky die zei: ‘Lucifer vertegenwoordigt leven, denken, vooruitgang, beschaving, vrijheid, onafhankelijkheid; Lucifer is de Logos (het Woord), de Slang, de Redder.’[8]

Het was volgens haar natuurlijk om Satan en de Slang van Genesis te zien als de enige echte schepper en weldoener, de Vader van de Spirituele Mensheid. Want hij was het die de Lichtdrager was, de helder schijnende Lucifer, die de ogen opende van Adam. Als we dit lezen, begrijpen we goed wat de apostel Paulus bedoelde toen hij ons waarschuwde dat ‘satan zichzelf voordoet als een Engel des Lichts.’

    Volgens Bailey en Blavatsky was het spirituele plan met de aarde als volgt: ‘De wereld verenigen; de deur afsluiten waar het kwaad woont, en het oorspronkelijke plan met de aarde herstellen’.

Met ‘de deur afsluiten waar het kwaad woont’, doelen zij op het elimineren van het Bijbelse christendom, dat volgens hen een gevaarlijke vloek is. ‘De wereld verenigen’ en ‘het oorspronkelijke plan met de aarde herstellen’ betekent niets anders dan ongedaan maken wat God bij de Torenbouw van Babel liet gebeuren. Daar wilde satan de wereld één maken onder één occulte leer die de mens centraal stelde. God greep in door de talen te verwarren, maar het ultieme doel van deze occulte elite achter de VN is om de wereld opnieuw te verenigen door Babylon spiritueel te herbouwen. Dit noemde Bailey ‘het einde van het tijdperk van gescheidenheid’ en het begin van een ‘nieuwe verenigde wereldreligie’. Met dit in ons achterhoofd begrijpen we opeens beter waarom het Bijbelboek Openbaring de economische en religieuze macht van de eindtijd ‘Babylon’ noemt.[9]

    De grondleggers van de VN (zoals Bailey en Muller) wilden het plan van Lucifer weer oppakken dat door God werd verhinderd in Babylon. De wereld één maken, en het hart en gedachten van de mens daarop voorbereiden. En volgens de geleidegeest van Alice Bailey was juni 1945, het moment dat de VN werd opgericht, de belangrijkste mijlpaal in het binnentreden van de mensheid in dit nieuwe tijdperk. Veel christenen beseffen niet hoe ongelofelijk belangrijk de VN is in de occulte wereld, en hoe misleidend haar doelen zijn. Je moet alleen verder willen kijken dan het masker van vredelievendheid en rechtvaardigheid dat de VN draagt.

    In haar boek Destiny of the Nations schreef Alice Bailey. ‘De doelen van de VN zullen vruchtdragen in een nieuwe kerk van God, verzameld uit alle religies en spirituele groepen; deze zal een eind maken aan de grote ketterij van gescheidenheid. Liefde, eenheid en de Opgestane Christus zullen daar aanwezig zijn, en Hij zal het perfecte leven aan ons demonstreren.’[10] De ‘ketterij van gescheidenheid’ waar Bailey op doelt is niets anders dan de verspreiding van de volken na de torenbouw van Babel. Het eenmaken van de wereld is voor haar het oppakken van het plan van Lucifer. In een ander boek, Discipleship in the New Age, zegt zij: ‘Ik geef mij over aan de dienst van de Komende en zal alles doen wat ik kan om het verstand en de harten van de mensen voor dat moment voor te bereiden.’[11]

    Niet voor niets ontwierp Alice Bailey de ‘New Age’ als prototype voor de nieuwe wereldreligie – het is tenslotte een samensmelting van alle religies, gebaseerd op de leugen van de slang dat de mens God Zelf is.

 

NGO’s van de VN

 

    Wie nog twijfelt of de VN werkelijk een spiritueel instituut[12] met een spirituele agenda is, zou zich moeten verdiepen in de NGO’s (non-gouvermentele organisaties) achter de VN. NGO’s zijn in feite de adviesorganen van de VN. Zij hebben inzage in de politieke uitgaven en standpunten van de VN en hebben op informele wijze inspraak in de te voeren politiek. Een kleine greep uit de NGO’s die actief betrokken zijn bij de VN:

 

Lucis Trust

Deze NGO werd opgericht door de grondlegger van de New Age en discipel van Lucifer, Alice Bailey. Lucis Trust volgt een Luciferiaans ‘Master Plan’ op aarde uit, en haar doel is via de politiek ‘de weg te plaveien voor de komst van de Grote Leraar’. Lucis Trust bezit consultatieve status bij de VN, wat betekent dat zij een nauwe band met VN heeft en wereldprominenten van advies en raadgevingen voorziet. De organisatie heeft een zetel bij de VN-vergaderingen en een grote invloed op wereldleiders. Lucis Trust bezat sinds haar bestaan drie denktanks binnen het VN-plaza in New York en onderhoudt ook de meditatieruimte in het VN-hoofdkwartier.

 

Aquarian Age Community

Deze NGO is een New Age groepering die eveneens een informeel netwerk heeft bij de VN, bestaande uit ‘hen die zijn toegewijd, bewust een van streven de Nieuwe Wereld tot geboorte te brengen’. De organisatie werkt samen met de wereldwijde gemeenschap die ‘actief de wederkomst voorbereidt van de Wereld Leraar – de gezalfde.’

 

World Goodwill

Deze NGO is eveneens opgericht door Alice Bailey. De organisatie staat in contact met de ‘Hiërarchie van Geïllumineerde Geesten’ (een andere benaming voor de engelen of geleidegeesten die onder Lucifers autoriteit vallen) en werkt direct samen met wereldleiders om de aarde te stuwen naar het ‘tijdperk van Maitreya’ of ‘de Nieuwe Wereldorde’.

 

Share International Foundation

Deze NGO is opgericht door Benjamin Creme, een occultist die sinds de jaren veertig van de vorige eeuw ‘in contact heeft gestaan met de Maitreya’. De ‘Maitreya’ is een andere naam voor de komende Wereldleider. Creme schreef in 1980 het boek ‘The Reappearance of the Christ and the Masters of Wisdom’, wat gaat over de komst van deze Grote Leraar naar de aarde. Creme gaf duidelijk aan beïnvloed te zijn door de openbaringen van Blavatsky, Alice Bailey en oosterse spirituelen. Creme heeft overigens ooit geopenbaard gekregen dat de komst van de Maitreya naar de aarde zal aanvangen na een grote economische crisis.

 

Seven Ray Institute

Dit instituut verwoordt hun inspanningen als volgt: ‘Het overheersende thema en doelstelling van al ons werk is het klaarmaken van het menselijke denken en de mensenharten voor de wederkomst van de Wereldleraar en de komende uitbreiding van de Spirituele Hiërarchie van de planeet.’ Het instituut zet zich in het bijzonder in voor de stichting van Nieuwe Esoterische Scholen.

 

Temple of Understanding

Deze NGO heeft als doel de religies op aarde te doen samensmelten en via religie de wereld voor te bereiden op Wereldburgerschap. Een van de belangrijkste methodes waarop zij religies willen samenbinden is via de ecologie en milieubescherming.

 

Gaia Education

Deze organisatie is nauw betrokken bij het United Nations Institute for Training and Research (UNITAR), en helpt mee de wereld voor te lichten in de geest van de Nieuwe Tijd.

 

Planetary Citizens

Deze NGO wordt geleid door New Age activist Donald Keys, met als doel de mensheid ‘klaar te maken voor de komst van de nieuwe cultuur’. Ook de ‘godfather’ van de moderne milieubeweging, Maurice Strong, was betrokken bij de oprichting van deze organisatie. Deze miljardair en oliebaron is tevens de grondlegger van het U.N. Environmental Program, lid van de Club van Rome, een voorloper in de New Age beweging, aanbidder van Gaia (de aardegodin) en een pleitbezorger van een wereldregering vanuit de VN. In zijn autobiografie zei Strong: ‘Wij zijn nu allemaal goden - goden met de macht over onze eigen bestemming.’

 

     De VN is zelfs zo ver gegaan dat zij het zogenaamde ‘Gaia Convenant’ (verbond van Gaia) gesloten hebben, waarin de mens zich opnieuw onderwerpt aan de Aarde. Dit ‘verbond’ is een walgelijke lastering van God. De VN heeft zelfs een Ark of Hope gemaakt, gebaseerd op de Ark des Verbonds uit de Bijbel.[13] De Ark des Verbonds van Israel was een heilige draagbare kist met daarin de stenen tafelen; de Ark of Hope van de VN is een draagbare houten kist met daarin het UN Earth Charter (een internationaal document waarin wereldleiders verklaren te bouwen aan een duurzaam en vreedzame Wereldgemeenschap). Ook heeft men in deze Ark of Hope de ‘tien geboden van Gaia’ opgeborgen – een nieuw verbond waaraan iedere natie zich moet onderwerpen. Kortom: de Ark des Verbonds was de representatie van het Verbond met God en de onderwerping aan Zijn wet; de Ark of Hope is een representatie van het Verbond met Gaia en de onderwerping aan haar wetten.

    Uit bovenstaande opsomming moge duidelijk zijn dat de VN een spirituele agenda volgt. Haar werkelijke doel is de vestiging van de nieuwe Wereldorde, met één Wereldregering, één Wereldgodsdienst, één Werelddenken, één Wereldeconomie en één Wereldleider – ‘de Christus’. En deze Nieuwe Wereld van zogenaamde ‘vrede’ en ‘liefde’ is, net als de eerste Toren van Babel, een bekroning van de macht van de mens. God is niet meer nodig, want God zijn wij zelf.

 

De VN en Global Warming

 

    We hebben nu gezien hoe de Global Warming theorie onwetenschappelijk is en in werkelijkheid gebaseerd op de Gaia-theorie van Lovelock, die door de VN geadopteerd werd. Ook hebben we gezien hoe de VN een organisatie is die stelselmatig en concreet toewerkt naar de komst van de valse New Age Christus. Maar nog steeds is de vraag niet beantwoord: welk doel heeft de VN met de Global Warming theorie? Waarom wordt de mensheid via de media bang gemaakt voor een grote planetaire dreiging?

Er zijn een viertal belangrijke, tactische redenen waarom de VN dit denken de wereld in brengt. Namelijk:

 

1.  De man-made-Global Warming theorie zorgt ervoor dat de wereld beter verenigd kan worden

 

    In 1972 hield de VN reeds een conferentie met het oog op het milieu, genaamd the Conference on the Human Environment. Het rapport van deze conferentie zegt: “De enige manier om alle landen van de wereld te verenigen is hen een gemeenschappelijke vijand te doen kennen - mogelijk zal het verval van de natuur die vijand worden.” De VN zocht dus bewust naar iets dat een vijand of dreiging van de mensheid kon gaan worden. Zo’n gemeenschappelijke dreiging zou er namelijk voor zorgen dat de verschillen tussen mensen zouden vervagen en het zou de mensheid dwingen samen, in eenheid naar oplossingen te zoeken.

    Het probleem was echter dat milieuproblemen aanvankelijk niet werkten als echte ‘dreiging’. Beschadigde natuur, uitstervende dieren en verontreiniging van de lucht waren simpelweg niet alarmerend en bedreigend genoeg. Daarom adopteerde de VN de Gaiatheorie van Lovelock en verzonnen ze de ‘klimaatcrisis’, want wanneer het voortbestaan van onze planeet wordt bedreigd, dan is de dreiging opeens wél alarmerend. Wanneer je mensen allerlei rampen en catastrofes voorschotelt en zegt dat we er nu nog iets aan kunnen doen, zullen mensen logischerwijs roepen om méér macht voor de VN in ruil voor goede maatregelen en veiligheid. De animo voor een wereldregering is nog nooit zo groot geweest als nu, nu we een klimaatcrisis en economische crisis hebben. En de roep om interreligieuze samenwerking en eenwording is evenzo nog nooit zo groot geweest als nu, nu we oog in oog staan met allerlei ecologische rampen.

 xz    Henry Kissinger, een van de voormannen van de Nieuwe Wereld Orde en een prominent lid van de Illuminati, zei tijdens de Bilderbergconferentie in 1991: "Vandaag de dag zou Amerika verontwaardigd zijn als troepen van de VN in Los Angeles zouden aankomen om de orde te herstellen. Maar morgen zullen zij dankbaar zijn! Zeker wanneer de mensen verteld is dat er een dreiging is van buitenaf, een werkelijke of enkel een aangekondigde, die ons bestaan bedreigt. Dan zullen alle mensen op de aarde smeken om gered te worden van dit kwaad. Want ieder mens is bang voor het onbekende. Wanneer dit scenario wordt gepresenteerd, zullen individuele rechten voor de garantie van welzijn vrijwillig worden afgestaan aan de wereldregering."[14]

    Het opvallende is dat Kissinger hier bijna letterlijk zegt dat het niet uitmaakt of deze dreiging werkelijk is, of in scène gezet. De machthebbers achter de VN schuwen blijkbaar niets om de wereld via tactische zetten tot hun nieuwe Wereldrijk te stuwen. Dit is precies wat David Rockefeller, een van de bekendste voorvechters van de Nieuwe Wereldorde en vaste voorzitter binnen de VN, zei, tijdens een speech bij de VN: "We staan aan de vooravond van een wereldwijde transformatie. Alles wat we nodig hebben is de juiste grote crisis en de naties zullen de Nieuwe Wereldorde accepteren."[15] De huidige klimaatcrisis is niets meer dan een tactische zet om de wereld richting een Wereldregering te stuwen.

 

2.  De man-made-Global Warming theorie helpt mee aan een nieuwe Wereldgodsdienst

 

    Alice Bailey ontwierp de leer van de New Age bewust als een nieuwe wereldleer voor de wereldbevolking. Het is de bedoeling van de VN dat alle religies worden samengesmolten, en de New Age is een perfecte samensmelting van alle religies. De VN heeft meerdere organisaties opgericht om geestelijke leiders van alle religies met elkaar te verenigen, zoals de Temple of Understanding en the United Religions Institute.

    Het grote obstakel is echter het Bijbelse christendom. Jezus zei (Matt. 6:19-21): "Verzamelt u geen schatten op aarde... Maar verzamelt u schatten in de hemel, want waar uw schat is, daar is ook uw hart." Jezus maakte duidelijk dat ons bestemming in de hemel is, en niet hier op aarde. Paulus maakte dit extra duidelijk toen hij in Kolossenzen 3:1,2 zei: "Indien gij dan met Christus opgewekt zijt, zoekt de dingen, die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechter hand Gods. Bedenkt de dingen, die boven zijn, niet die op de aarde zijn." De Bijbel wijst ons er duidelijk op dat we tot een geestelijke zaak geroepen zijn en dat Zijn Koninkrijk niet van de aarde is. Hemel en aarde zullen vergaan, maar alleen Zijn woord blijft. Toch draait de New Age volledig om deze Aarde. De Aarde is God, en hier op Aarde zal een transformatie zal gaan komen! Het is ook niet voor niets dat de VN-Educatiesystemen zoals ontwikkeld door Robert Muller letterlijk als doel hebben om de kinderen op scholen te stuwen naar ‘an earth-centred faith’ (= een aardegericht geloof). Het is de bedoeling dat de komende decennia het Godgerichte wordt vervangen door het aardegerichte, zodat ook het christendom zal opgaan in het wereldwijde New Age geloof.

    Maar hoe wil men dan zorgen dat zelfs de christenen ‘aardegericht’ worden? De VN-filosoof en aanhanger van de New Age, Pierre Teilhard de Chardin (ook wel de ‘father of new age’ genoemd), had hiervoor een methode. Hij stelde een planmatige agenda voor de wereld op, genaamd de ‘UN New Age World Agenda’.[16] Deze agenda bevatte de punten die de wereld (vanuit de VN) zouden stuwen naar één religie, de New Age, en uiteindelijke één regering en één cultuur. Om alle religies te kunnen verenigen moeten de scherpe randjes eraf gesleten worden. Een van de eerste punten op de New Age World Agenda van De Chardin luidde: ‘merge God and nature’. Oftewel: in het denken van de mensen (en ook van christenen) moet de natuur gelijk gaan worden aan God, zodat men makkelijk zal accepteren dat de Aarde ook echt God is. Christenen moeten, zo zegt deze agenda in feite, meer over de Aarde en het milieu gaan praten dan over Jezus Christus en de Heilige Geest.

 

    Nou heeft de VN talloze christelijke leiders en christelijke kerken binnengehaald in haar interreligieuze organisaties zoals de genoemde Temple of Understanding. Volgens de website van de Temple of Understanding is milieubescherming een van de belangrijkste vlakken waarop de interreligieuze samenwerking plaatsvindt. In 1995 werd de Interfaith Summit Conference gehouden door de VN in San Francisco, met als doel 'alle religies te verenigen in één wereldwijde organisatie'. De United Religions Organisation zal verbonden zijn aan en opgebouwd naar model van de VN. Tegenstand zal moeilijk zijn, want Robert Muller gaf al subtiel aan dat 'de religies die zich niet verbinden [aan de United Religions] er vroeg of laat spijt van zullen krijgen.' Ook hebben de wereldleiders de World Council of Churches (Wereldraad van kerken) opgericht; een ‘fellowship’ van kerken gelieerd aan de VN. Het doel is om de kerkelijke macht zoveel mogelijk te centraliseren zodat deze goed controleerbaar wordt. De kerken die meedoen krijgen financiële steun, maar worden van binnenuit kaalgevreten en verpest met het Nieuwe Werelddenken.

    Zelfs Al Gore heeft duidelijk gemaakt dat hij ernaar streeft het Gaia-denken tot een nieuwe wereldreligie te verheffen, zo blijkt uit het boek Spirit Wars door Peter Jones: “Er is een stroming van mensen die stellen dat de wereldbevolking van het derde millennium een nieuwe ‘wereldwijde mythe’ nodig heeft, één die in lijn is met moderne wetenschap en sociale praktijk. Het ontbreekt niet aan perfecte respectabele mensen zoals de eerder genoemde Al Gore, die hebben voorgesteld dat de mythe van de Godin Gaia, van de Aarde als organisme, mogelijk in deze functie kon voorzien.”[17] Al Gore zelf zegt hierover: "Dit nieuwe geloof is hard nodig omdat de toekomst van de mens er vanaf hangt. Gewapend met dit nieuwe geloof moet het mogelijk zijn Moeder Aarde opnieuw te heiligen".

    En dit brengt ons bij de tweede reden waarom de VN het global warming denken steunt: het geloof in Global Warming brengt onze focus heel duidelijk op de aarde. Global Warming helpt er hard aan mee om mensen van alle religies, ook christenen, een aardegericht geloof te laten krijgen, misschien zelfs zonder dat zij het doorhebben. Steeds meer christenen en kerken verenigen zich tegen de klimaatverandering en krijgen een aarde-focus. Zij doen dit vanuit een goede intentie, maar beseffen zich niet dat zij precies datgene doen wat de VN verlangt, namelijk dat christenen zich op de Aarde en haar voortbestaan gaan richten!

 

3.  Het klimaatverdrag versnelt de komst van een Wereldregering

 

    Behalve dat het klimaatprobleem de roep om een Wereldregering vergroot, is het ook zo dat het tekenen van het klimaatverdrag van Kopenhagen de landen letterlijk een grote stap dichterbij een Wereldregering brengt. De voormalige wetenschappelijke adviseur van de Britse premier Margaret Thatcher, Lord Christopher Monckton, bracht onlangs de waarschuwing naar buiten dat de tekst van het VN ­klimaatverdrag dat in december 2009 in Kopenhagen door de landen moet worden getekend, letterlijk zegt dat er een wereldregering zal worden opgericht, die toezicht zal houden op het overhevelen van de welvaart in het Westen naar de Derde Wereldlanden.[18] Gelukkig weten we nu dat Kopenhagen een flop was en dat er nog niets getekend is en voorlopig ook niet zal worden.

    Volgens Monckton wordt de ‘CO2-Global Warming hoax’ gebruikt als voorwendsel voor het overdragen van de soevereiniteit en welvaart van alle landen aan de VN. Monckton zegt: “Ik heb dat verdrag gelezen. Er staat in dat er een wereldregering gecreëerd zal worden. Het woord 'regering' is zelfs de eerste van drie doelstellingen van deze nieuwe instelling.”

 

4.  De man-made-Global Warming theorie levert een alternatieve theorie voor de eindtijdrampen

 

    Volgens de Bijbel zullen er in de eindtijd grote natuurrampen over de aarde gaan komen, als aankondigingen van de wederkomst van Christus, om de wereld nog eenmaal wakker te schudden. De Bijbel noemt onder andere: overstromingen, aardbevingen zoals nog nooit geweest, allesverzengende hitte, hagelstormen, droogte, en Lukas 21 zegt zelfs: ‘De volken op aarde zullen radeloos van angst worden vanwege het bulderen van de zee en de branding, en de mensheid zal bezwijmen van vrees en angst voor wat er met de wereld zal gebeuren.’

    Dat wat momenteel gebeurt lijkt sterk op wat Lukas verwoordde: de mensen worden radeloos vanwege de zee en de branding, en bezwijmen van vrees en angst voor wat er met de wereld zal gebeuren. God zal de komende natuurrampen toestaan om de mensheid nog eenmaal de kans te geven zich te bekeren. Gods bedoeling is dat de mensen zich tot Hem zullen keren en zien dat gebeurt wat de Bijbel reeds voorspelde. Maar de IPCC en Al Gore vertellen ons een heel ander verhaal: namelijk dat deze rampen over de aarde gaan komen vanwege ONZE milieuvervuiling. Het verhaal van de IPCC en Al Gore is niets minder dan een enorme misleiding die momenteel over de aarde gebracht om een alternatieve verklaring te bieden voor de komende eindtijdrampen. Openbaring 9:21 zegt dat de veel mensen zich tijdens de rampen van de eindtijd 'niet zullen bekeren van hun zonden’. We kunnen nu steeds beter begrijpen waarom niet. Wanneer de rampen straks erger zullen worden, zal iedereen geloven dat het de gevolgen van Global Warming zijn. Ze zullen de werkelijke reden niet herkennen. Christenen die straks roepen dat dit de vervulling is van de Bijbelse profetie zullen uitgelachen worden – tenslotte was het toch al decennia bekend dat de opwarming van de aarde tot zulke rampen zou leiden?

    Dat de toekomstscenario’s van het IPCC werkelijk een afleiding vormen van de eindtijdrampen, blijkt uit de woorden van Al Gore. Al Gore is niet alleen een aanhanger van de New Age, en Gaia­aanbidder, hij is ook een 33e graads Vrijmetselaar. Hij schreef het boek Earth in the Balance: Ecology and the Human Spirit, wat sterk beïnvloed was door de Gaiatheorie van Lovelock. Gore ziet het liefst een vermenging van alle religies op aarde in één New Age geloof. Hij accepteert alle stromingen en groeperingen op aarde, maar er is slechts één stroming waartegen hij zich verzet: het Bijbelse christendom dat geloof hecht aan de Bijbelse toekomstprofetie. Gore is een groot tegenstander van ‘onwetende christenen die in alles geloven wat er in de Bijbel staat’. Zij vormen volgens hem ‘een gevaarlijke bedreiging voor het overleven van de mensheid’ en zijn daardoor ‘een vloek voor hun omgeving’. Gore zei over hen: "Hun geloof in de Bijbelse profetieën is niet alleen een dwaling maar tevens een ontstellende zichzelf vervullende voorspelling van het noodlot".

    Hier openbaart zich de geestelijke realiteit achter Global Warming en de film An Inconvenient Truth. Gore verzet zich specifiek hardnekkig tegen de Bijbelse profetie en haar beschrijving van het komende wereldlot! Dit maakt glashelder wat er zich achter de Global Warming beweging afspeelt. De aarde gaat met rampen getroffen worden, maar volgens Gore zijn dit de oordelen van Gaia vanwege onze milieuvervuiling, en geen oordelen van God. De wereld moet doordrongen worden van het feit dat er rampen gaan komen door onze vervuiling, zodat niemand straks God zal zoeken wanneer de rampen van de eindtijd aanbreken.

 

Up Spirituele basis Temperaturen Wiskundig model Ecologisme = religie

 

=====================

 

[1] Citaat overgenomen uit: Grenz, S.J., What Christians really believe and why, Westminster John Knox Press, 1998, p.81

[2] Lovelock in The ages of Gaia: a biography of our living Earth.

[3] De officiele Conference Statement is te downloaden: www.cmos.ca/ChangingAtmosphere1988e.pdf

[4] Namelijk, the Global Forum of Spiritual and Parliamentary Leaders for Human Survival.

[5] Gore’s film komt op het eerste gezicht heel overtuigend over, maar wie verder kijkt ontdekt dat de film wetenschappelijk gezien een aanfluiting is. Veel van de gegevens en grafieken zijn volstrekt onjuist. De grafiek met ‘voorspelde opwarming’ zoals Gore hem voorschotelt loopt zo sterk op dat Gore zelfs op een trapje moet staan om het aan te wijzen. Waar de IPCC nog spreekt over een opwarming van een paar graden Celsius in vijftig jaar, suggereert Gore’s grafiek een compleet inferno binnen een decennium. En ondertussen is gebleken dat de voorspelling van geen kant klopte.

[6] Al Gore noemde de hurricane Katrina een ‘wake-up-call’. Opmerkelijk genoeg ontbreekt enig bewijs dat orkanen überhaupt veroorzaakt zouden kunnen worden door temperatuursstijging, en zijn ze ook niet in aantal toegenomen de afgelopen eeuw. Ze passen wel goed in Lovelocks toekomstscenario van Gaia’s oordelen.

[7] Zie: World Core Curriculum Manual. Letterlijke tekst: “The underlying philosophy upon which the Robert Muller School is based will be found in the teaching set forth in the books of Alice A. Bailey by the Tibetan teacher, Djwhal Khul."

[8] H.P. Blavatsky, The Secret Doctrine.

[9] Volgens de Bijbel zal het eindtijdrijk waarin de Antichrist zal gaan regeren bestaan uit tien koninkrijken; oftewel: er zal een gedelegeerd gezag zijn naar 10 heersers. De VN heeft hiervoor de plannen reeds klaarliggen. De aan de VN verbonden Club van Rome heeft de aarde al in 10 staten verdeeld en dit voorgesteld in het rapport 'Regionalized and Adapted Model of the Global World System uit 1973. Deze tienstatenindeling wordt momenteel door de VN verwezenlijkt door economische blokken te creëren.

[10] Alice Bailey, Destiny of the Nations.

[11] Alice Bailey, Discipleship in the New Age.

[12] Zelfs het logo van de VN verwoordt waar de VN voor staat. Het is gebaseerd op oude Hittitische afbeeldingen van goden. De Hittieten beeldden hun goden namelijk altijd af met een lauwerkrans. Een bekend symbool was de zonnegod in een cirkel, met daaromheen de lauwerkrans. De VN heeft dit symbool overgenomen, maar de god vervangen door de aarde. Dit heeft alles te maken met de New Age gedachte, dat de aarde een levende godheid is en wij allemaal samen god zijn.

[13] Zie: www.arkofhope.org

[14] Henry Kissinger, Bilderberg Conference 1991 Evian, France.

[15] David Rockefeller, tijdens een speech bij de VN, Sept. 14, 1994.

[16] Amazing Discoveries, Total Onslaught, prof. Walter J. Veith, The UN & The Occult Agenda.

[17] 'A Preview of the Great Apostasy', recensie van het boek Spirit Wars - Pagan Renewal in Christian America; Peter Jones, Wine Press Publishing, 1997

[18] Dit verklaarde Monckton tijdens een presentatie aan de Bethel University in het Amerikaanse St.Paul, waar hij sprak op uitnodiging van het Minnesota Free Market Institute.