Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Toekomst)

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde

(h) de terugkeer van Jezus naar deze aarde

Nieuw 14/01/2001

Zoek op deze website

    In de Apostolische belijdenis en die van Nicea lezen we dat Jezus zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. In de Heidelb.Catechismus (Zondag 20, vr.+antw.52):

"...die al Zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot Zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal".

De NGB (Ned. Geloofsbelijdenis, artikel 37) is wat uitvoeriger, maar werkt alleen maar wat verder uit wat hiervoor al staat. En dat is globaal datgene wat hierboven al is genoemd onder de 'jongste dag'. Alle details uit de veelheid aan Bijbelse profetieŽn ontbreken ten enen male in onze belijdernisgeschriften. Vreemd. Wat zegt de Bijbel? Jezus komt naar de aarde om zijn koningschap te vestigen, samen met de engelen en de gelovigen die reeds met Hem in de hemel waren opgenomen. Tussen opname en terugkeer vindt dan de 'bruiloft van het Lam' plaats. Betreffende de gelovigen: Paulus zegt in 1 Tess. 3:13:

"...wanneer onze Heer Jezus komt met al zijn engelen [letterlijk: heiligen, holy ones, saints, m.i. ook de gelovigen omvattend]". In 2 Tess. 1:10: "Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geŽerd door allen die tot geloof gekomen zijn".

In Kolossenzen 3:4 lezen we:

"En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen".

In Zacharia 14:5b lezen we, in de beschrijving van de komst van de Messias op de Olijfberg:

"En de HEER, mijn God, zal verschijnen met al de zijnen".

De zijnen, dat zijn in de Bijbel altijd gelovigen, nooit engelen. Maar wat de engelen betreft, lezen we in MatteŁs 16:27:

"Wanneer de Mensenzoon komt, in gezelschap van zijn engelen en bekleed met de stralende luister van zijn Vader, dan zal hij iedereen naar zijn daden belonen",

in MatteŁs 25:31:

"Wanneer de Mensenzoon komt, omstraald door luister en in gezelschap van alle engelen..."

en in 2 Tess. 1:7b-8:

"...wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen".

Over de taak van die engelen lezen we nog in MatteŁs 13:41-42a:

"de Mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen, en ze zullen uit zijn koninkrijk allen die anderen ten val hebben gebracht en de wetten hebben verkracht bijeenbrengen en hen in de vuuroven werpen".

Dus Jezus komt terug naar de aarde met de engelen en de heiligen - dat zijn zij die vooraf in de hemel opgenomen zijn, zie hierboven -, rekent eerst af met de door de anti-christ tegen Hem verzamelde legers en geeft ze als voer aan de vogels, en verschijnt dan als Messias op de Olijfberg. Bij deze verschijning van Jezus volgen de gelovigen Hem, bij het thuishalen door Jezus van Zijn gemeente gaan ze Hem tegemoet. We vinden deze gebeurtenissen in Openbaring 19:11-21.

free web hit counter