Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Toekomst)

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde

(f) het thuishalen door Jezus van zijn gemeente

Nieuw 14/01/2001 - laatste wijziging 14/03/2001

Zoek op deze website

Jezus duidt dit aan als Hij zegt:

"In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou ik anders gezegd hebben dat ik een plaats voor jullie gereed zal maken? Wanneer ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom ik terug. Dan zal ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar ik ben" (Joh. 14:2-3).

En later bidt Jezus tot zijn Vader:

"Vader, u hebt hen aan mij geschonken, laat hen dan zijn waar ik ben. Dan zullen zij de grootheid zien die u mij gegeven hebt omdat u mij al liefhad voordat de wereld gegrondvest werd" (Joh. 17:24).

Veel zegt Hij er verder niet over. Maar bij Paulus lezen we meer:

"Ik zal u een geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven – toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weerklinkt, zullen de doden worden opgewekt met een onvergankelijk lichaam en zullen ook wij veranderen" (1 Korintiėrs 15:51-52).

Aan de mensen in Thessalonika schrijft hij:

"Broeders en zusters, wij willen u niet in het ongewisse laten over de doden, zodat u niet hoeft te treuren, zoals zij die geen hoop hebben. Want als wij geloven dat Jezus is gestorven en is opgestaan, moeten wij ook geloven dat God door Jezus de doden naar zich toe zal leiden, samen met Jezus zelf. Wij zeggen u met een woord van de Heer: wij, die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weerklinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan, en daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen worden weggevoerd op de wolken en gaan we de Heer in de lucht tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn" (1 Tess. 4:13-17).

Het roepen van een aartsengel, het klinken van een bazuin. Velen hebben gedacht aan de oordelen uit Openbaring. Maar daarvan is hier geen sprake. Deze tekenen schijnen niet algemeen te worden opgemerkt. Paulus verwachtte het nog bij zijn leven. Jezus daalt neer en haalt zijn gemeente op. Eerst de gestorvenen, aansluitend de dan nog levenden. Zij gaan Hem tegemoet, omhoog. Nergens wordt vermeld dat Jezus nu ook terugkeert op de aarde. Dit sluit ook aan bij Jezus' belofte in Joh. 14. Deze opgeroepenen gaan met Jezus naar de plaats waar Hij op dat moment is, en dat is de hemel.

    Over het tijdstip van dit thuishalen is veel verschil van mening. Een meerderheid meent dat dit gebeurt voordat het rijk van de anti-christ verschijnt, maar vele anderen zien deze gebeurtenis wat verderop in de tijd, als de anti-christ zich als zodanig openbaart, de kerkelijke opvatting ziet ook deze gebeurtenis plaats vinden op de 'jongste dag'. De Bijbel geeft op deze vraag geen eenduidig antwoord. Daarom blijft Jezus' oproep tot waakzaamheid actueel!!