Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

(Bijbel en theologie / Toekomst)

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde

(k) het herstel van IsraŽl en de rechtvaardige regering van Christus op deze aarde

Nieuw 14/01/2001

Zoek op deze website

    Tijdens de laatste gerichten vindt de grote ommekeer plaats in het volk IsraŽl (zie onder (e)). Met dit volk gaat de Messias de wereld regeren. In de psalmen en de profeten vinden wij veel over deze 'heilstijd voor de volken'. In de psalmen o.a. Psalm, 96, 97 98, 99, 101. Bij de profeten teveel om op te noemen. Enkele citaten:

"Eens zal de dag komen dat de berg met de tempel van de HEER rotsvast zal staan, verheven boven de heuvels, hoger dan alle bergen. Alle volken zullen daar samenstromen, machtige naties zullen zeggen: ĎLaten we optrekken naar de berg van de HEER, naar de tempel van Jakobs God. Hij zal ons onderrichten, ons de weg wijzen, en wij zullen zijn paden bewandelen.í Vanaf de Sion klinkt zijn onderricht, vanuit Jeruzalem spreekt de HEER. Hij zal rechtspreken tussen de volken, over machtige naties een oordeel vellen. Zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegijzers en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal nog het zwaard trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat oorlog is" (Jesaja 2:2-4). De oproep tot IsraŽl luidt dan: "Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER" (Jesaja 2:5). 

Dan vraag ik aandacht voor het volgende citaat, met enig commentaar onderweg:

"Zie, ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. [niet op de klank af uitleggen; uit het vervolg blijkt dat we hier niet moeten denken aan Openbaring 21, maar 20]. Wat er vroeger was raakt in vergetelheid, het komt niemand ooit nog voor de geest. Er zal alleen maar blijdschap zijn en groot gejuich om wat ik schep. Ik herschep Jeruzalem in een jubelende stad en schenk haar bevolking vreugde. Dan zal ik over Jeruzalem jubelen en mij verblijden over mijn volk. Geen geween of geweeklaag wordt daar nog gehoord. Geen zuigeling zal daar meer zijn die slechts enkele dagen leeft, geen grijsaard die zijn jaren niet voltooit; want een kind zal pas sterven als honderdjarige, en wie geen honderd wordt, geldt als vervloekt. [kinderen die nog sterven, wie geen honderd wordt geldt als vervloekt: nog niet het nieuwe Jeruzalem kennelijk!]. Zij zullen huizen bouwen en er zelf in wonen, wijngaarden planten en zelf van de opbrengst eten; in wat zij bouwen zal geen ander wonen, van wat zij planten zal geen ander eten. Want de jaren van mijn volk zullen zijn als de jaren van een boom; [bomen kunnen honderden en enkele typen zelfs duizenden jaren oud worden, dus nog geen 'eeuwig' leven] mijn uitverkorenen zullen zelf genieten van het werk van hun handen. Zij zullen zich niet tevergeefs afmatten en geen kinderen baren voor een verschrikkelijk lot. Zij zullen, met heel hun nageslacht, een volk zijn dat door de HEER is gezegend. [op de nieuwe aarde worden - naar algemeen gevoelen - geen kinderen meer voortgebracht]" (Jesaja 65:17-23).

De 'kerkelijke' verklaring is, dat dit een accommodatie van God is naar de Joden van die tijd toe; die zouden nog niet toe zijn aan zoiets als eeuwig leven, dus moest het een beetje eenvoudiger verpakt worden. Hmmmm...! Maar wie niet verplicht is dat te geloven, en mag lezen wat er staat, is het zonneklaar: dit slaat op de regering van de Messias. OP DEZE AARDE!!!

Vervolgens deze geweldige profetie, met ook in deze tekst enig commentaar:

"Maar uit de stronk van IsaÔ schiet een telg op, een scheut van zijn wortels komt tot bloei. De geest van de HEER zal op hem rusten: een geest van wijsheid en inzicht, een geest van kracht en verstandig beleid, een geest van kennis en eerbied voor de HEER. Hij ademt eerbied voor de HEER; zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn, noch grondt hij zijn vonnis op geruchten. Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel, de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis [hier zien we de koning van psalm 72, waarover David reeds jubelde, maar die in Salomo niet echt uit de verf kwam]. Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond, met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen [horen we hier niet de echo van psalm 2, en de vooruitblik op Openbaring 19?]. Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen en trouw als een gordel om zijn heupen. Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam, een panter vlijt zich bij een bokje neer; kalf en leeuw zullen samen weiden en een kleine jongen zal ze hoeden. Een koe en een beer grazen samen, hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro. Bij het hol van een adder speelt een zuigeling, een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang. Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt. Op die dag zal de telg van IsaÔ als een vaandel voor alle volken staan. Dan zullen de volken hem zoeken [IsraŽl zal hoog geŽerd zijn in dit Messiaanse rijk van vrede] en zijn woonplaats zal schitterend zijn" (Jesaja 11:1-10).


Het Koninkrijk van God, dat tot nu toe het Koninkrijk der hemelen heette, is nu het Koninkrijk van God op deze aarde geworden. Jezus leeft in eeuwigheid, zijn shalom wordt werkelijkheid, zingt een prachtig lied. Dat gaat nu beginnen. Alles is al voorzegd door de profeten. Het enige dat er in Openbaring 20 nog aan wordt toegevoegd is de tijdsduur, nl. dat het duizend jaar zal duren. Moeten we dat letterlijk nemen? Ach ja, waarom niet! Als we maar beseffen dat de Bijbel geen westers-academische exactheid nastreeft. Om en nabij de duizend jaar dus.

    Een laatste 'brandende' vraag: wie bevolken nu eigenlijk dat Messiaanse rijk, dat Koninkrijk van God? Dat zijn m.i. drie groepen mensen: (1) de rest, het overblijfsel van IsraŽl, dat blijkens vele profetieŽn, uit alleen rechtvaardigen bestaat (2) de opgestane martelaren uit de tijd van de anti-christ, van wie we toch wel volkomen toewijding aan de Koning mogen verwachten, en (3) al wie van de volken is overgebleven, die niet is omgekomen bij de terreur van de 'beesten' of het oordeel over de geallieerde legers.

Up Verkondiging Natuurverschijnselen Afname moraal Grote afval Terugkeer Israel Thuishalen gemeente Anti-christ Terugkeer Jezus Binding satan Opstanding martelaren Vrederijk Eindoordeel Nieuwe hemel en aarde