Rinus Kiel over Bijbel, cultuur en wetenschap

Reageren? Zie home-page                                                                                

======================================================

Home
Site-map
Updates
Deze site + mijzelf
Bijbel en theologie
Israel - volk en land
Filosofische items
Denken en cultuur
Wetenschap
Actualiteiten
Klimaat
Presentaties
Boeken
Weblinks

Wetenschappelijke onderwerpen met betrekking tot de Bijbelse chronologie

Nieuw 22/02/2000

Zoek op deze website

Samenvatting: Naast een opsomming van wetenschappelijke problemen, publiceer ik hier af en toe werk van christen-wetenschappers die, werkend in de traditie van de oorspronkelijke moderne wetenschap, en onder inachtname van Bijbelse principes, vaak komen tot opmerkelijke resultaten, die nog al eens dynamiet leggen onder de heersende (evolutionaire) opvattingen.

Geloof Wetenschap Natuurwetenschap Problemen Nieuwe kosmologie IJstijd Zondvloed/Geologie Radioact. datering

Zie meer over Bijbel en wetenschap onder Bijbel en Theologie.

Wat is wetenschap?

    Wetenschap is een menselijke activiteit, gericht op het verkrijgen van systematische kennis en inzicht met behulp van geformaliseerde methodieken. De zo verkregen kennis en inzicht moet worden getoetst met behulp van eveneens geformaliseerde methodische onderzoeken om verificatie te verkrijgen. Er bestaat in de mens een grote drang om alles in één sluitend kennis-systeem onder te brengen. Soms wordt gepretendeerd dat we al (bijna) zo ver zijn, maar de geschiedenis van de wetenschap toont een geheel ander beeld. In de praktijk zijn er tal van deelwetenschappen, die vaak niet op elkaar aansluiten en waarbinnen dan weer tal van scholen van onderzoekers met elkaar strijdige modellen hanteren. Wetenschap is niet het middel om zekerheid over iets te krijgen. Integendeel. Elke dag komen er wel correcties op bestaande opvattingen, nieuwe gegevens die bestaande modellen omver werpen, etcetera. Toch is het een fascinerend bedrijf, dat zeker onze aandacht verdient, al was het alleen maar om de soms nogal overtrokken pretenties met de nodige nuchterheid te bekijken. 

Waarover gaat het

    Begonnen wordt met een opsomming van het toenemend aantal serieuze problemen in de door het evolutie-dogma geregeerde wetenschap.

    De verdere onderwerpen in deze sectie van de website gaan over het verband tussen de Bijbel en historische, archeologische en natuurwetenschappelijke onderwerpen. Ik zal daarbij ook verwijzen naar het werk van Nederlandse onderzoekers, want in Nederland wordt goed en gedegen werk verricht. Maar ook informatie van daarbuiten zult U regelmatig hier aangehaald vinden. Veel plezier. En... reacties zijn altijd welkom. Zie de homepage.

Is het nuttig en/of nodig?

    Van tijd tot tijd wordt mij door mede-christenen de vraag gesteld: waar maak je je eigenlijk druk om? Het enige wat echt belangrijk is, is toch of je gelooft in Jezus Christus en Hem liefhebt! Doe toch geen moeite voor de rest. Deze redeneringen maken op mij altijd een wat komische indruk. Wat houdt die liefde tot Jezus dan in? Toch zeker ook dat je Hem als Schepper eert door zijn schepping lief te hebben, je er over te verwonderen, en je gruwelijk te ergeren als anderen diezelfde schepping met al zijn hoedanigheden tegen Hem - de Schepper - in stelling brengen, door te beweren dat wat Hij - die ook het Woord is - ons daarover heeft verteld, de toets van onze kritiek niet kan doorstaan. "Uw Naam worde geheiligd" heeft Hij ons leren bidden. Hoort dit er ook niet bij?  Ja, het helpen van onze naaste in nood is belangrijk, en we zijn ook blij als er één of meerdere of liefst vele zondaren zich bekeren en hun Heiland vinden. Maar daar houdt het leven toch niet mee op? Hoe vaak wordt ik niet benaderd door jonge mensen, die zich door één of andere als 'wetenschapper' geëtaleerde persoon van de wijs laten brengen. Hoeveel christenen hebben niet geleerd om te denken, ja zien denken zelfs als het grote kwaad!!! Dus ja, het is nuttig, maar vooral ook nogal wel zo tamelijk nodig.

Is wetenschap vanuit een Bijbelse opvatting van mens, kosmos en geschiedenis eigenlijk wel mogelijk?

    Ik weet niet of Augustinus de eerste was die deze vraag ontkennend beantwoordde, maar hij was in ieder geval wel de meest spraakmakende, die ook de reformatoren Luther maar vooral Calvijn diepgaand heeft beïnvloed. Augustinus is tegenstander van een christelijke wetenschap, die uitgaat van de Bijbel. Zijn redenering is daarbij als volgt: de wetenschap houdt zich bezig met de gewone realiteit en ontdekt bepaalde zaken, die met de letterlijke uitleg van de Bijbel zouden kunnen strijden. Dit zou ongeletterden in verwarring kunnen brengen. Want… de letterlijke, de normale, grammaticale uitleg van de Bijbel is niet de goede uitleg. De juiste uitleg is de allegorische, die de diepere, meer geestelijke lagen van de tekst er uit haalt (na ze er eerst in gelegd te hebben?). En aangezien deze diepere betekenis geestelijk is (dat is: vanuit een andere wereld dan de normale), kan zij dus ook nooit in strijd zijn met wat de wetenschap ontdekt. Deze houding deelt de realiteit op echt platonische manier in twee helften: een bovenverdieping, ongrijpbaar voor het verstand, de gewone, menselijke logica. En een benedenverdieping, waarin de gewone, alledaagse, menselijke, natuurkundige wetten gelden. Al was Augustinus geen Platonist meer, geen aanhanger van Plato, de platonische tweedeling van de werkelijkheid zat als het ware overal ingebakken. Zoals je geen lucht kunt inademen zonder ook koolzuur binnen te krijgen. Zelfs tot op vandaag is deze opvatting nog springlevend. Hoewel zij op gespannen voet staat met wat de Bijbel zelf daarover zegt. Deze mogelijkheid die Augustinus ons wil verschaffen om aan de confrontatie met het heidense denken te ontsnappen verschaft dat boek ons niet. Zie voor mijn opvatting de pagina Bijbel en wetenschap.

    Augustinus' opvatting getuigt natuurlijk van een diepe angst. Namelijk. dat de wetenschap wel eens zou kunnen bewijzen dat de beweringen van de Bijbel niet waar kunnen zijn. Wel, ik deel Augustinus' angst niet. Als de 'wetenschap' met zulke graverende aantijgingen tegen de Bijbelse waarheid van mens en kosmos, schepping, vloed en de hele Bijbelse historie komt, dan is dat m.i. voor denkende christenen een prachtige uitdaging om hun brein aan het werk te zetten. Zoals bijv. Barry Setterfield heeft gedaan (zie de pagina Nieuwe kosmologie)

Geloof Wetenschap Natuurwetenschap Problemen Nieuwe kosmologie IJstijd Zondvloed/Geologie Radioact. datering 

free web hit counter